Мирчев, Михаил.

   „Български етнически модел’1989-2017”: Идеологема и
   реалност, утопия и антиутопия.


   В Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков
   „Интердисциплинарни изследвания”.

   Университет за национално и световно стопанство, 2017 г.,
   с. 97-128.
   ISSN 978-954-644-970-2.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Выборы как надстройка новой гражданской структуры:
   динамика и вызовы.


   В Международного журнала «Коммуникология» с докладами
   участников Международной научной конференции «Выборы в
   новом политическом измерении», прошедшей в Москве в РАНХ
   и ГС при Президенте РФ 8-9 июня 2016 года
.

   Международная академия Коммуникологии, Москва, Том 4,
   № 4, 2016 г., с. 52-65.
   ISSN 2311-3332.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Вълната от „бежанци” през балканите
   към центъра на Европа:
   цивилизационна заплаха и риск за България


   В: „Политологията пред глобалните и националните
   предизвикателства в началото на ХХІ век
“.

   Сборник от Юбилейна международна конференция по повод на
   25 години от създаването на катедра „Политология” в УНСС,
   23-24.11.2015.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2016. Стр. 348.
   ISBN 978-954-644-874-7.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Преструктуриране на политическото пространство и
   властовата география: в перспективите на България,
   Европа и Света


   В: „Преструктуриране на политическото и
   идеологическото пространство в България, Европа и
   Света
”.

   Сборник със студии и статии, въз основа на доклади и
   презентации от научна конференция „Преструктуриране на
   политическото и идеологическото пространство в България,
   Европа и Света
”, 27-28.11.2014.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2015. Стр. 360.
   ISBN 978-954-644-772-2.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Икономическата социология: дилеми на развитие при
   Глобализация или Алтер-Глобализация


   В "Обществената трансформация в България, Европа
   и Света
"

   Сборник от конференция „Обществената трансформация
   в България, Европа и Света
”, 16-17.11.2012.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2012. Стр. 268.
   ISBN 978-954-644-546-9.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Социална диференциация в годините на Прехода и
   Кризата (1990-2008, 2008-2012)


   В „Изследвания по история на социализма в България.
   Преходът – II
”. Том 4.

   Център за исторически и политологически изследвания,
   София, 2013, с. 338-407.
   ISBN 978-954-2982-03-6.

   Подаден вариант за публикуване вижте тук
Виж подробно


   Интервю с Михаил Мирчев.


   В: „Социологията в България през погледа на
   поколенията
”.


   ПЕНСОФТ, София, 2012. Стр. 267-276.
   ISBN 978-954-642-648-2.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Динамиката в структурата на обществото –
   шоковото социално разслояване и неравенство в
   България.


   В „Неравенство и бедност: тенденции в
   съвременна България и европейски контекст
?
”.

   ИИОЗ-БАН, София, 2011. Стр. 284.
   ISBN 978-954-8765-08-4.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Български етнически модел: социален и
   цивилизационен резултат.


   В „Българският етнически модел. Политическа    митологема или проблемна реалност?”. Книгата включва    доклади, изнесени на научно-теоретическа конференция,    посветена на същата тема, състояла се на 15.04.20111 г. в    София.

   Издателство „Авангард Прима”, София, 2011, с. 206-240.
   ISBN 978-954-323-866-8.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Социална динамика и цивилизационно разслояване.
   Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
   трудовите ресурси в България.

   Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

        Това е мащабна книга, на практика "4 в 1". Четирите    раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от    общите проблеми: за демографската криза и съдбата на    българската нация; за социалното поляризиране и    устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и    цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия    капитал и модернизирането на българската икономика; за    нуждата от Ново Българско Възраждане…
Прочети повече
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Динамика на партийния рейтинг:
   поуки и предизвикателства


   В „Политологията като наука и академична дисциплина в    България: състояние, проблеми, перспективи”.
   Сборник от Юбилейна международна конференция по повод на    20 години от създаването на катедра „Политология” в УНСС.    5-6 ноември 2010, София.

   Университетско издателство „Стопанство”,
   София, 2011, с. 212-223.
   ISBN 978-954-644-214-7.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Обществото като система:
   производителният принцип.


   В "Социологията - от емпирията към теорията".
   Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на
   чл.-кор.проф.дсн Атанас Атанасов
.

   Академично издателство "Проф. Марин Дринов",
   София, 2010. Стр. 332.
   ISBN 978-954-322-368-8.

Виж подробно


   Mirchev, Mihail.

   Post-socialist Bulgaria: the Dramatic Transition from
   Etatist’ to Liberalist’ Social Structure
.


   In: "Sociological Problems", Special Issue 2010 for XVII
   ISA World Congress "Sociology on Move".

   Published by Institute of Sociology, Bulgarian Academy of
   Sciences, 2010; Bulgarian Sociological Association, 2010.
   Pp. 104-121.
   ISSN 0324-1572.

View details


   Мирчев Михаил.

   20 години Преход: да се смеем ли, да
   плачем ли?

   В сп. "Понеделник", бр. 3/4, София, 2010.

   По-конкретно става дума за:
   - Прагматизма на "стратегическата
      инициатива";

   - Сбърканата формула на
      общественото инженерство;

   - Моралната цена на общественото
      инженерство;

   - Революция или реставрация,
      контрареволюция или…;

   - Кога завършва Преходът?

   Оригинално издание: www.ponedelnik.bg


   Mirchev, Mihail.

   A Complex of Factors for the Demographic Crisis -
   The need for systematic counteraction
.


   Тази интернет публикация е допълнен и редактиран вариант.

   In: Fertility in Bulgaria and State policy. Proceedings of the
   Scientific conference with international participation: "Birth
   encouragement: multi-sided practice of Government intervention
   in population reproduction - the Bulgarian and European
   experience", Sofia, 13-14 March.
   CPS-BAS, Sofia, 2009. Pp. 184-206.

Виж подробно

Мирчев, Михаил. ДЕМОГРАФСКИЯТ ПРОБЛЕМ. ПРИВИДНОСТИ И РЕАЛНОСТ.
в "Възпроизводство на населението и трудовите ресурси..."
Изд. "М-8-М", София, 2009, стр. 61-84.
 
Мирчев, Михаил. КУМУЛАТИВНИТЕ ФАКТОРИ. ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ.
в "Възпроизводство на населението и трудовите ресурси..."
Изд. "М-8-М", София, 2009, стр. 85-106.
 
Мирчев, Михаил. СТРАТИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ДЕФИЦИТЪТ НА СОЦИАЛИЗИРАНА И ИНТЕГРИРАНА РАБОТНА СИЛА
в сб. доклади от конференция на ЦИН при БАН "Демографските процеси и работната сила в България",
Изд. "ЦИН при БАН", София, 2008, с. 83-103.
 
Мирчев, Михаил. ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БРАК И СЕМЕЙСТВО – ПРОЦЕС НА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЦЕЛИ НА СТАБИЛИЗИРАНЕТО
в сб. доклади от конференция на БСУ "Икономика на знанието",
том II. Бургас, 2008, с. 101-111.
 
Мирчев, Михаил. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПОДЕМ В ДЕМОГРАФСКА ПРИМКА
в "Годишник на БСУ", Бургас, 2008, с. 207-218.
 
Мирчев, Михаил. НОВАТА КЛАСОВА СТРУКТУРА НА
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ПРЕХОДА

в сп. "Понеделник", бр. 5/6, София, 2008
 
Мирчев, Михаил. ДВЕ НОВИ КЛАСИ В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
СЛЕД ПРЕХОДА (В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ)

в Сп. "Понеделник", бр. 7/8, София, 2008
 
Мирчев, Михаил. ПОЛЮСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ И
РИСКЪТ ОТ ИЗБУХВАЩА ОБЩЕСТВЕНА КОНФЛИКТНОСТ

УНСС, май 2008
 
Мирчев, Михаил. РЕАЛНАТА СОЦИАЛНА СТРАТИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО -
СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В ЕЛЕКТОРАЛНОТО ТЯЛО.

(в сб. "Изборни технологии, Парламентарни избори 2005", Асоциация "Имагинес", София, 2006, стр. 126-154.)
 
Мирчев, Михаил. СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА МОРАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПОЛИТИКА
(в сб. "Моралът в българската политика", Институт за философски изследвания при БАН, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2005, стр. 118-134.)
 
Мирчев, Михаил. ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ ПРЕДИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2005

СМОЛЯН, 16 октомври 2004
 
Мирчев, Михаил. ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРЕДИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2005

ХИСАР, 6 февруари 2004
 
Мирчев, Михаил. РЯЗКО РАЗСЛОЯВАНЕ. ИЗМЕРЕНИЯТА НА БЕДНОСТТА (в българското общество след 1989)
В: „Текстове. Социологически...". Изд. М-8-М, С., 2003, с. 394-409.
 
Мирчев, Михаил. РОЛЯТА "ПОСРЕДНИК" НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
(в сб. "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", доклади от Национална научна конференция, БСУ, Бургас, 4-5 декември 2003, стр. 256-263.)
 
Мирчев, Михаил. ТРЕВОЖНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДА МАЙКА
(в сб. "Съвременният свят и жената", доклади от френско-български семинар, София, 2001, стр. 31-60)
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ