ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ОТ ЛИСАБОН —
СТРАТЕГИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ЕВРОПА

Документ, представен от европейската комисия
на вниманието на извънредния европейски съвет от Лисабон, 23-24 март 2000 г.,
DOC/00/7

Брюксел, 28 февруари 2000 г.
Достъпен също на http://mail.nacid.bg/newdesign/bg_eu/att_files/
lisab_str-evrop_savet_lisabon_BG.pdf


ЕВРОПА 2020
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

COM(2010) 2020 окончателен
Брюксел, 3 март 2010 г.
Достъпен също на http://ec.europa.eu/europe2020/documents/
related-document-type/index_bg.htm


РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ И
КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ОТ 2011 Г.

Придружителен документ
Препоръка за Препоръка на Съвета
относно Националната програма за реформи на България от 2011 г. и за
представяне на становище на Съвета относно актуализираната
Конвергентна програма на България за периода 2011-2014 г.
SEC(2011) 711 окончателен
Брюксел, 7 юни 2011
Достъпен също на http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/
monitoring-progress/recommendations-2011/index_bg.htm


ПРЕПОРЪКА ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 2011 Г.
И ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО
АКТУАЛИЗИРАНАТА КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2011-2014 Г.

SEC(2011) 818 окончателен
Брюксел, 7 юни 2011
Достъпен също на http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/
monitoring-progress/recommendations-2011/index_bg.htm


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТ 12 ЮЛИ 2011 Г.
ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 2011 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО АКТУАЛИЗИРАНАТА КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2014 Г.

(2011/C 209/02)
Достъпен също на http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/
monitoring-progress/recommendations-2011/index_bg.htm


GREEN PAPER “CONFRONTING DEMOGRAPHIC CHANGE: A NEW SOLIDARITY BETWEEN THE GENERATIONS”
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

COM(2005) 94 FINAL
Brussels, 16 март 2005
Достъпен също на http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
situation_in_europe/c10128_en.htm


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020 Г.)
Достъпен също на http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/demography/demograph.htm

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.)
Проект за обсъждане, актуализиран декември 2011 г.

Достъпен също на http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/demography/demograph.htm

ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ОТ 10 МАРТ 2010 ГОДИНА
ЗА КООРДИНИРАНЕТО НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АУДИОВИЗУАЛНИ МЕДИЙНИ УСЛУГИ

(Директива за аудиовизуалните медийни услуги)
(текст от значение за ЕИП)

Достъпен също на http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:bg:PDFСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ