Регистрация и статус
Полета на дейност
Минал опит
Ресурси за ефективна работа
Характеристики на извадките
Методика на регистрацията
Специфични социални изследвания
Специфични маркетингови изследвания
Специфични политологически и електорални изследвания
Специфични мениджмънт консултации и услуги
АССА-М равнище
 

Регистрация и статус
 
     АССА-М е частна агенция за социални проучвания и анализи.
     Съдебна регистрация: Ноември 1993 като ЕООД, в София.
     Собственост е на Михаил Мирчев.
 
     АССА-М работи устойчиво вече повече от 20 години в условия на динамични политически и социални трансформации в България, при остра конкуренция и под натиск от страна на различни властови среди и ситуации.
 
     АССА-М устоява да работи с професионални научни стандарти, въпреки търговската форма на финансиране и съответните неизбежни зависимости.

 
Полета на дейност
 
     АССА-М работи в сферата на:
 • социологически и политологически проучвания и анализи, национални и регионални представителни;

 • електорални нагласи и поведение, изборни прогнози;

 • изборни кампании, изграждане на имидж, политически маркетинг;

 • маркетингови изследвания, реклама и консултации;

 • консултации и услуги за оптимизиране на мениджмънт;

 • професионален подбор и обучение, екипен тренинг, човешки ресурси;

 • издателска и публикационна дейност.

     АССА-М провежда:
 • емпирични изследвания и проучвания;

 • систематизиране и публикуване на информация и анализи;

 • прогнози и консултации за оптимизиране;

 • подготовка и тренинг на персонал.

Минал опит
 • разнообразен изследователски, аналитичен и консултантски опит в продължение на 25 години;

 • собствен принос както в теоретичните проучвания, така и при провеждане на широка палитра емпирични социологически изследвания, количествени и качествени;

 • многоаспектен опит при функционирането на политически структури и упражняването на власт от висше държавно равнище до равнището на регионални структури и администрации, на фирми и неправителствени организации;

 • непосредствен опит при изграждането, функционирането и развитието на разнообразни фирми, социални и държавни институции;

 • добро партньорство със специалисти-експерти от сферата на политиката и мениджмънта, социолози, икономисти, психолози, социолингвисти;

 • разнообразен методически и инструментален опит, по-специално при интерпретацията на изследователските данни, както и при претеглянето на профилите и пропорциите спрямо динамиката на практическата ситуация и отчитането на латентни фактори, които не се улавят от изследванията.

Ресурси за ефективна работа
 
     АССА-М разполага със собствена анкетьорска-интервюерска мрежа, която надеждно и оперативно покрива територията на цялата страна всички видове населени места, всички квартали и зони в тях.
 
     Интервюерите са подбирани, инструктирани и контролирани съгласно професионални стандарти. Екипите се обновяват периодично.
 
     Мрежата е структурирана в областните центрове-градове, плюс Казанлък. Способна е да реализира както национални, така и регионални представителни проучвания. Осигурява достоверна първична емпирична информация, мотивирана е да работи бързо и точно.
 
     В някои от центровете работят по два паралелни екипа. При регионални изследвания двата екипа работят на терен независимо един от друг съвкупната информация от двата екипа се съпоставя като форма на допълнителен контрол на достоверността и спазването на инструкциите.
 
     АССА-М работи с широк кръг специалисти и експерти социолози, статистици, икономисти, политолози, юристи, администратори, психолози, социолингвисти, журналисти, издатели.
 

Характеристики на извадките
 
     АССА-М в национални представителни проучвания (тип "омнибус") използва извадка на база избирателни списъци стохастична двустепенна поименна адресна.
 
     Обем на извадката: планиран и реализиран 1100 до 1400 изследвани лица.
 
     Обем на гнездото: 6-8 души, плюс резерви, плюс възможност за заместване по квота за допълване на гнездото.
 
     Брой гнезда: 180-220 гнезда.
 
     АССА-М използва квотни извадки. Правим сондажи и типологизиращи изследвания.
 
     АССА-М провежда изчерпателни изследвания, когато генералната съвкупност и малка и локализирана.
 

Методика на регистрацията
 
     АССА-М работи с утвърдени качествени и количествени методики на регистрация стандартизирано интервю лице-в-лице; телефонно интервю; фокус-групови дискусии; интензивно-дълбочинно интервю; наблюдение и изследване на случаи; социо-лингвистични тестове на маркови наименования, текстове и рекламни форми; пресклипинг; тестови методики за личностни и функционални профили; експертни оценки; и т.н.
 
     АССА-М извършва деск изследвания въз основа на статистическа информация, експертна оценка, анализ на съдържание-документи, данни от емпирични изследвания.
 
     АССА-М систематизира собствена емпирична информация, официална статистическа информация, както и данни от изследвания на други институции, има оперативна информационна банка от данни и индикатори.
 

Специфични социални изследвания:
 
     "Съвременният брак и семейство в България, държавната политика към семейството, брака и раждаемостта"; "Репродуктивни нагласи и поведение на българското население, употреба на контрацептивни средства"; "Употреба на наркотици сред децата, юношите и младежите в България"; "Професионална реализация и социални проблеми на офицерския и сержантския състав в Българската армия"; "Обществено мнение за въвеждане на религиознание в началното училище", "Професионален и социален профил на съвременните български бизнесмени"; "Социален обхват на криминалната престъпност"; "Емиграцията като социален и икономически проблем"; Ефективност на системата за образование и здравеопазване"; "Корупционни нагласи и практики и ефективност на администрациите"; "Динамика на материалния стандарт социално разслояване и поляризация"; "Динамика в трудовия статус, заетост и безработица"; и др.
 
     Изследванията са провеждани по поръчка на:
 • Министерство на образованието, науката и технологиите; Министерство на здравеопазването; Министерство на труда и социалната политика; Комитет за младежта;

 • недържавни институции - общини и неправителствени организации;

 • Програма Phare, UNDP, фондации: "Фридрих Еберт", АКСЕС и др.;

 • фирми и корпорации;

 • политически партии;

 • медии.

Специфични маркетингови изследвания:
 • рейтинг на националните ежедневници и седмичници, профил на аудиторията;

 • електронни медии - радиостанции, ефирни и кабелни телевизии; Национален и местен печат седмичен и ежедневен; Степен на ефективност на рекламните форми в медиите;

 • състояние и сегментация на гражданския банков и застрахователен пазар; Пазар на специализирани финансови продукти;

 • двигателни масла;

 • компютърна и офис техника;

 • пазар на бяла и кафява битова техника;

 • бяла козметика и шампоани;

 • прахове за пране, почистващи препарати;

 • бира и алкохолни напитки;

 • безалкохолни напитки, натурални сокове;

 • цигари.

Специфични политологически и електорални изследвания:
 • социален и политически контекст на президентски, парламентарни и общински изборни кампании;

 • стартови партийни и личностни потенциали за успех в изборна кампания. Тестване на номинирани кандидатури;

 • предварителна партийно-политическа конфигурация, структура на електоралните групи, динамика на преориентацията, мотивация за включване, възможности за манипулация и фалшификация на реалния изборен резултат;

 • стратегия и тактика на политическата реклама и маркетинг в изборна кампания, тестване на рекламните и информационните форми;

 • прогноза за изборния резултат и варианти на публична реакция спрямо резултата.

Специфични мениджмънт консултации и услуги:
 • организационно изграждане и оптимизиране, функционална ефективност, организационни стандарти;

 • личен потенциал на персонала, рискове от конфликти, кадрово развитие;

 • подбор, въвеждане в екипа и работата, адаптиране на нов персонал;

 • екипност, потенциал и развитие на човешкия ресурс на фирмата, инвестиране в хората;

 • проучване и анализ на конкурентната пазарна среда опасности и рискове, възможности за разгръщане;

 • мониторинг на развитието и контрол върху рисковете, обучения и тренинги, критерии за развитие, за оценка, за атестиране.

АССА-М равнище
 • АССА-М предпочита да работи на аналитично експертно равнище по проблемите, интересуващи Възложителя, и съобразно конкретните му цели. При поръчка работим лоялно и като подизпълнител.

 •  
 • АССА-М провежда (1) както общи изследвания, представящи фонови нагласи и оценки, неситуативна ценностна скала, критерии за избор и мотивация на поведение, общи параметри на включеност и форми на активност в основните социални сфери и дейности, (2) така и специфични дълбочинни проучвания по конкретни и ситуативно дефинирани проблеми.

 •  
 • АССА-М работи с утвърдени от Международната социологическа асоциация и от E.S.O.M.A.R. методики и стандарти за социологически и маркетингови проучвания и анализи, в частност за изследване на обществено мнение.

 •  
 • АССА-М спазва Етичния кодекс на изследователите и правилата за публикуване на данни от емпирични изследвания, както и стандартите за лоялност към Възложителя. АССА-М зачита лоялно правото на Възложителя на собственост върху съвкупната информация, аналитичните доклади и разработки.

 •  
 • АССА-М методически гарантира обективност и достоверност на данните, представителност на информацията. АССА-М гарантира безпристрастност на предлаганите анализи.

 •  
 • АССА-М разполага с информационна банка от емпирични индикатори, изследователски батерии и динамични редове от данни по всички основни проблеми на обществения живот през последното десетилетие.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ