Миндова, Ирина.
   Научен ръководител: гл. ас. Катя Михайлова

   Новите революции и медиите.

   Първа награда

   В „Годишник”, Том XXIV на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   24 Март 2011.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, с. 18-24.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно


   Тодорова, Антоанета.
   Научен консултант: проф. д.с.н. Михаил Мирчев

   Поглед върху народопсихологията на българите.

   Насърчителна награда

   В „Годишник”, Том XXIV на Бургаски свободен университет.
   XII-ти национален конкурс за студентско научно творчество,
   24 Март 2011.

   Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, с. 117-123.
   ISSN 1311-221-X.
Виж подробно
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ