Публикувано в: ТЕКСТОВЕ 2. ПОКАНА ЗА СОЦИОЛОГИЯ. 2-ро допълнено издание. Съставител и автор Михаил Мирчев.
Изд. "М-8-М", София, 2005, допечатка 2007.

СОЦИОЛОГИЯТА ЗА И В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
 
Доц. д-р Михаил Мирчев, БСУ

 
Съдържание

     КАКВО Е СОЦИОЛОГИЯТА като наука, като знание за обществото и хората?

     Социологията като обща теоретична и практическа КООРДИНАТА

     Социологията дава висока ПЕРСПЕКТИВА в конкретната социална работа

     Дуалистичния поглед към хората в нужда - в търсене на равновесие

     Социологията дава МЕТОДИЧЕСКИ ИНСТУМЕНТАРИУМ

     Социологията и социологическата подготовка дават САМОЧУВСТВИЕ

 
     Конкретната социална работа е и професия, и специализирани институции, и все по-многообразни практики, които за да бъдат ефективни следва да използват интегрирано знание от фундаменталните науки за човека и обществените групи, за обществото като цяло. Това са науките, които очертават контурите, структурата и динамиката на обществените феномени - социологията и демографията, науката за властта и статистиката, психологията и педагогиката, правото и науката за комуникацията, антропологията и етиката, икономиката и мениджмънта /Виж Схема 2/.
     Социалната работа взема от фундаменталните науки обща координата и теоретично обосноваване на своя подход в конкретните дейности, взема общ хоризонт докато се работи по конкретни случаи, взема методика и инструментариум, както и по-общи критерии за осъществяване на супервизия и за оценката на ефективността от конкретната практическа социална работа.
     Самата практика изисква и предполага по-широка и задълбочена теоретична и методическа подготовка. Комплексността на проблемите, с които се занимава социалната работа, интегрираността на подхода и взаимодействията в практиката й, предполагат съответна интегрираност на професионалната подготовка, на общата култура и способността за социално мислене у социалните работници. Точно това, според мен, дава в най-голяма степен изучаването и знаенето на социология, наред с психология, педагогика, право, етика.

 
КАКВО Е СОЦИОЛОГИЯТА като наука, като знание за обществото и хората?
 
     В съвременната социология има широко ветрило от теоретични школи и парадигми, и съответните им различаващи се подходи, методология и инструментариум в емпиричните изследвания, в анализите и при социалното прогнозиране. Те могат да бъдат групирани по следния начин:
 

Социологията е наука за ОБЩНОСТИТЕ:
 • Социалната принадлежност - (1) като основна човешка потребност и (2) като начин на структуриране на обществото;

 •  
 • Многомерност на социалната принадлежност на индивида, на личността;

 •  
 • Принадлежност и свобода, общностна зависимост и индивидуалност, колективизъм и индивидуализъм, алтруизъм и егоизъм;

 •  
 • Диалектиката в отношението "общност-група-индивид". Ние и Те, Нашите и Чуждите. Ролевите колизии и социалните конфликти;

 •  
 • Органични общности и функционални обединения. Групата, организацията и екипът като общности;

 •  
 • Семейството като фундаментална социална общност - малка функционална група и заедно с това обществена институция. Семейството като интимно пространство на индивида-личността;

 •  
 • Колективното съзнание. Включеност и изключеност на индивида-личността в
  групата-общността. Кошмарът от социална изолираност;

 •  
 • Конформизмът на лидерите. Индивидуализмът на комформистите;

 •  
 • Психология и реактивност на тълпата. Нуждата от харизматичен лидер. Сила в свободата или бягство от свободата.

Социологията е наука за социалната СТРАТИФИКАЦИЯ, социалното разслояване:
 • Стратификацията като йерархична общностна структура на обществото. Мрежа от социални статуси, които закрепват определена система от социални неравенства;

 •  
 • Вертикалното разпределение на общностите и класите, на професионалните слоеве според няколко основни статусни характеристики:

 •     (1) богатство-бедност;
      (2) упражняване на власт-изключеност от властта;
      (3) привилегированост-ощетеност;
      (4) висок престиж-дискриминираща стигма;
      (5) образованост-културност-квалификация-конкурентност или неграмотност-
           примитивност-под минималните стандарти за годност за обществено полезен и          значим труд-дейност;
      (6) пълноценен труд, или отчужден и деградиращ труд, или деградираща          безработица;
      (7) достъп-изключеност от социални възможности и стимули за индивидуално          развитие и изява;
      (8) високо качество на живота или деградиращо "качество" на живота;
      (9) продължителен живот в добро здраве или къс живот в лошо здраве.
   
 • Социално-професионални слоеве, социални класи, съсловия и касти. Социален статус (позиция) на личността и на референтните й групи.

 •  
 • Елити, средни класи, относителна и абсолютна бедност, маргинални общности. Вертикална социална мобилност. Цензови и филтриращи механизми.

 •  
 • Неравенство и дискриминация. Привилегии на малцинството. Жизнена стратегия на самопредставяне и просперитет в обществото. Жизнена стратегия на самомаргинализиране и самостигматизиране.

Социологията е наука за ИНСТИТУЦИИТЕ:
 • Обществен ред и нормативни системи. Субординация и координация в дейностите и в социалните отношения. Съхраняването на образци и предотвратяването на аномия;

 •  
 • Поддържане на реда, осигуряване на социална сигурност. Защита от насилие и агресия;

 •  
 • Официална власт. Бюрокрация и ефективност на институциите. Легитимност на властта, три вида;

 •  
 • Социалните цензове - чрез които индивидът-личността получава достъп до упражняване на граждански права, до нужните жизнени блага, до възможности за избор и развитие, до съответни организирани дейности и длъжностно-ролевите статуси в тях;

 •  
 • Институциите като посредници - във всички жизнено важни за индивида-личността дейности - когато е обект на нечии влияния-въздействия-зависимост, както и когато е субект на свои избори-работа-общуване-предприемчивост;

 •  
 • Институциите като организатори за обществото като цяло и на съответните обслужващи инфраструктурни и комунални системи;

 •  
 • Институциите като осигуряващи външната сигурност на системата на обществото и защитаване на специфичните й интереси пред големия свят.

Социологията е наука за СИМВОЛИТЕ, знаците, смислите:
 • Мотивационно-смисловата основа и измерение на човешкото поведение, при конкретните социални взаимодействия. Влаганият в действието смисъл като субстанция на социалната активност;

 •  
 • Социалната реалност не като външна даденост (нещо обективно), а като субективно конструиран и преживян продукт. Затова се търси смисълът - вложен, осъзнат, преживян - на социалните действия, дейности и процеси;

 •  
 • Търсене на междусубектните предпоставки за идеално-типово конструиране на обществото (образа и представата за него) в съзнанието на всеки човек;

 •  
 • Социалните взаимодействия като релационен процес - на съгласуваност или асинхронност между субективните смисли и значения;

 •  
 • Използване на така нар. "разбиращи методи". Противопоставяне "разбиращите" срещу "обясняващите" теории в социологията. Радикална критика на позитивизма, поради "натурализиращите" му обществени модели.

Социологията е наука за ДЕЙНОСТТА:
 • Императивът за продуктивност в обществения живот. Структуриране на обществото като цяло и на индивидуалния живот като система от производителни дейности;

 •  
 • Обмяната производство-потребление. Социологически критерии за ефективност на дадена обществена дейност, на съответна институция и социална организация;

 •  
 • Моралната дилема продуктивност-консумативност в индивидуалния, груповия и общностния живот. Социален паразитизъм. Излишното население;

 •  
 • Съвкупният работник. Индивидуалното включване и участие. Конкретните статуси, функции, роли. Индивидуална полезност и колективна (екипна) резултатност;

 •  
 • Структура на дейността. Зависимост на субекта от наличните средства и възможности. Дърво на целите и нива на въздействие върху обекта. Многомерност на продукта и резултата /Виж Схема 1/;

 •  
 • Структурата на интересите и мотивацията за дейност. Предназначението на дейността, критериите за оценка, степента на удовлетвореност;

 •  
 • Практическите дейности като форма на реална социална връзка между индивида-личността и елементите на обществената й среда;

 •  
 • Институционализация на дейностите, обществено регулиране. Личностна реализация и развитие чрез дейностите. Способност за адаптивност към средата и нуждата от компромиси, самоконтрол и самоограничаване в конкретните ситуации и дейности.

Социологията е наука за обществото като СИСТЕМА:
 • Още Огюст Конт, обосновавайки социологията като самостоятелна наука, концептуално приложи холистичния подход, който разглежда обществото като цялостен "колективен организъм". И освен това формулира задачата пред бъдещото развитие на науката да изработи теоретичен модел за обществото като система;

 •  
 • 60 години по-късно Емил Дюркем сведе същата проблематика до проблема за "колективното съзнание", което дава възможност на малки групи и на големи общности да преживяват чувство за принадлежност, да приемат принципа на солидарност и съзнателно взаимодействие. И по този начин обясни механизма на структуриране на човешкото общество в органични общности и функционални групи, проблемите за нужния конформизъм наред с регулираното от общността лидерство;

 •  
 • Макс Вебер по същество също доразвива холистичния подход и теория като създаде основите на социологията на институциите, на ефективната бюрокрация, на властта и на легитимацията й в обществото;

 •  
 • Преди тях Карл Маркс разви по същество макросоциологически модел на обществото и социалната му стратификация въз основа на базовото обществено отношение и съответното на него структуриране - отношението към собствеността върху средства за производство и на тази основа участието или неучастието във властта и политиката, интегрираността или отчуждението, привилегироваността или ощетеността в обществените механизми за разпределение и преразпределение на благата и благоденствието;

 •  
 • Повече от век след началото Толкът Парсънз построи и теоретизира единен макросоциологически модел на обществото като система. В търсене на устойчиво и хармонично устроено общество, с висока степен на интегритет, с нарастващо благосъстояние и икономическа ефективност;

 •  
 • Десетина години по-късно Стоян Михайлов доразви логиката на структурния функционализъм на Парсънз и по същество построи и теоретизира друг макросоциологически модел на обществото като система. Основан върху категорията дейност, върху основните потребности в обществения живот и развитие, и съответните обществени-институционални и дейностни средства, чрез които се произвежда нужното за удовлетворяване на тези потребности.
     Е, какво е социологията като наука, като знание за обществото и хората? Съвременната социология е всичко това. Една сложна и разгърната наука - както на теоретично, методическо и емпирично равнище, така и като теории на макро, мезо и микро равнище. Тя, от една страна, е разработила разнообразен изследователски инструментариум за наблюдаване и описване, за анализиране и прогнозиране на множества от социални факти, на отделни процеси в тяхната многоизмерност и комплексност. От друга страна, е основни теоретични понятия, принципи на мислене и проучвания, теоретични модели и критерии за оценка на обществени явления и процеси, които могат да бъдат приети от другите науки за обществото и човека като нужна им методология и по-обща координата за нещата.
     Самата съвременна социология е многостепенна йерархия - от макромоделите, през отраслевите и стратификационните теории и анализи, до емпиричната методика и конкректните емпирични изследвания, мониторинг на явления и системи, анализи и прогнози.
     От друга страна, съвременната социология е в йерархията на обществознанието, на методологията и методиката на конкретните практически науки, на социални дейности, на управляването на социални организации и институции. /Виж Схема 2/
 
     Специално към теорията и практиката на социалните дейности социологията има възможност да даде:
 
     1)  надеждна общометодологическа изходна позиция;
 
     2)  оценка за конкретния генезис на рискови групи, форми на насилие, асоциалност,           прояви на социална изолираност и т.н.;
 
     3)  както и натрупването на маса от такива рискови групи, насилие, асоциалност и           изолираност, която маса застрашава обществото като цяло и следва да бъде           контролирана;
 
     4)  още научаване за нещата да се мисли системно и комплексно, да не се изпада в           едностранчивост и елементаризъм, когато се работи по конкретни проблеми в           специфични ситуации;
 
     5)  методика за количествени и качествени изследвания, осмислянето на данните, правене           на преход към прогноза и избор на съответни верни подход и методика в           терапевтичната, помагащата или стимулиращата и контролиращата социална работа.
 
     Социологията в свята комбинацията с науки като демографията и статистиката, икономиката и мениджмънта, психологията и етиката, педагогиката и науката за комуникацията може да бъде изключително полезна при подготовката и работата на социалните работници. Нещо повече, социологията би следвало да играе ролята на обединяващ и осмислящ център сред всички тези отделни науки в практиката - за да стои социалната работа на надеждна основи и за да вижда надалеч.
 

Социологията като обща теоретична и практическа КООРДИНАТА
 
     Като такава обща теоретична и практическа КООРДИНАТА социологията дава на професията социална работа преди всичко:
 
     1)  обосноваване и осмисляне на нарастващата обществена значимост и потребност           от ефективна система за социална работа - законова, институционална, кадрова,           образователна, фондово-финансова, дейностна система. Системата за социална работа           очевидно е сред необходимите и все по-важни компоненти в обществото - за да бъде           то устойчиво, развиващото се и проспериращо. Това е важно ясно да се показва,           доказва и извежда от общоструктурни модели на обществото като система. А това е           работа точно на макросоциологията;
 
     2)  обосноваване и осмисляне на общественото предназначение на социалната работа           като необходим посредник. Посредник между болната и здравата части на           обществото; между нормативните контролиращи институции и индивиди, групи и           общности, които са в изпаднали в позиция на маргиналност, асоциалност, враждебност           към обществото; от благоденстващите слоеве към социално слабите, изолираните, към           бедните и деградиращите. И обратно, социалната работа като посредник от           нуждаещите се от помощ и обществена подкрепа и закрила към добрата воля на           институциите и обществеността, към фондовете за подпомагане, към органите за           сигурност и гражданска закрила. Принципът на солидарност - в едно общество, в което           доминира индивидуализмът и егоизмът, материализмът и алчността, кариеризмът и           безчувствеността към чуждото страдание - трябва специално да бъде доказван. Че е           възможен и нужен. Че обществото без механизми, които гарантират поне минимум           солидарност, компромисност и чувство за общност в рамките на държавата, такова           общество се самообрича на разпадане и хаос. А това е една от класическите теми в           теоретичната социология. Допълвана от емпиричната социология, която може ясно да           показва къде е как се пораждат социалните конфликти и какви са ресурсите за           тяхното стихване и овладяване;
 
     3)  знание и стимул винаги в конкретната социална работа да се търси социалният           контекст. За да не се изпада в плен на опростяването и едностранчивостта, нито на           дребнотемието и личната пристрастност. Социологията като наука за системните           измерения на всяко обществено явление учи и стимулира да се търси многоизмерността           на събитията и фактите, да се подхожда комплексно, да се търси скритото под           повърхността на декларациите и елементарните тълкувания. Социологията като начин           на мислене търси сложният генезис на фактите от живота, реалната мрежа от           зависимости. А на такава база всъщност социалният работник може много по-точно и           правдиво да разбере от къде идва личностната криза, защо групата се разпада, защо           общността застава срещу цялото общество. И от такава координата да изработи добра           стратегия и методика в своята помощ, терапия, ресоциализация;
 
     4)  по-високо професионално и гражданско самочувствие. Че социалният работник           се занимава със значими неща. Че дори когато в конкретния случаи не може да се           помогне на човека или групата, усилията пак имат смисъл. Че има основания, ако           помогнеш с нещо малко да изпитваш голямо лично удовлетворение. Това става, когато           конкретната работа на социалния работник се види и през призмата на големите           неща, които се случват в обществото, през оптимистичните перспективи за това           общество. Така погледът отгоре и отдалеч, която социологията дава на социалния           работник, може да му служи да не затъва в блатото на индивидуалните кризи и в           неразрешимите лични трагедии.
 

Социологията дава висока ПЕРСПЕКТИВА в конкретната социална работа
 
     Социалната работа е практическа професия с нарастващо значение в съвременното общество.
     Това нарастващо значение идва от факта на увеличаващата се маса от хора, които живеят в конфликт в обкръжаващата ги социална среда - (1) или поради бедност и липса на добра житейска перспектива, и съответния риск от деградиране; (2) или поради отдаване на престъпност и девиантно поведение, и риска от обществена санкция и изолиране; (3) или поради неиздържане на засилващия се стрес и развиване на истеричност и остра конфликтност, както и обратно изпадане в апатия и депресивност; (4) или поради усвояване "ценностите" на агресивния индивидуализъм и алчно потребителство, което води до бездуховност, до паразитизъм и до противопоставяне на "обикновените" хора; (5) или болезнено неприемане на "новия морал" в обществото с неговото вторачване в парите и вещоманията, с неговото равнодушие и жестокост към ближния, с разпадането на семейството, страхът за бъдещето на децата и призракът на самотата.
     При всички тези случаи засегнатите индивиди-личности, съответните групи или общности са в риск: (1) от социално изолиране и санкциониране; (2) от напрегната конфликтност със средата и институциите на обществото; (3) от ответно обществено дискриминиране; (4) от натрапчива мисъл и усещане за ненормалност на живота. А такава ситуация ражда личностни кризи, емоционално-психична нестабилност и патология, ражда насилие, превръща хората в жертви, образува нарастващи групи и слоеве от населението в социално слаби, в маргинализирани и отхвърлени, в изпаднали в изолация.
     Това именно е и масовият контингент на социалната работа, която цели: (1) подпомагането на такива личности, групи и общности; (2) тяхното адаптиране и реинтегриране; (3) промяната на рисковия им манталитет; (4) както и създаване на социални умения за труд и участие в обществено значими и полезни дейности.
     Щом социалният контингент се разраства, то и професията на социалната работа все по-осезаемо става и ще става: (1) необходимо лекарство за овладяване на тези социални заболявания; (2) необходим посредник между своите клиенти и обществото; (3) предпазител, който намалява и контролира опасността, която идва от страна на девиантните, изолираните, асоциалните към така нар. "здрава" част на обществото.
     В този ракурс социологията дава общите параметри на процеса на поляризация в обществото, характеризира генезиса и мащаба на социалните групи и слоеве, които изпадат в рискова ситуация, съответно се деформират и се превръщат или в безпомощни, или в пряка опасност за останалите. Социологическата теория - за социалната стратификация и вертикалната социална мобилност, за съотношението между елитите, средните класи, ниските класи и аутсайдерските слоеве, за устойчивия обществен ред или обратно за нарастващия хаос и аномия - е важно теоретично и методическо знание, от което социалната работа придобива обща перспектива. Чрез социологията в рамките на реалната обществена система ясно се вижда предназначението и конкретните задачи на професията социална работа, на мрежата от нейните институции - държавни, общински, граждански. В този ракурс може да се изработи ясен системен социологически критерии за общата ефективност на социалната работа в рамките на държавата и обществото като цяло.
 

Дуалистичния поглед към хората в нужда - в търсене на равновесие
 
     Дуалистичният поглед към хората в нужда при социална работа е едно от нещата, които най-трудно се научава и след това успешно да се прилага в практиката. Става дума за вече споменатото съвместяване между помагане и нормиране, между емпатичност и ресоциализиране, между желанието да помогнеш на човек в риск и нужда, и заедно с това задачата да представляваш закона, морала, институциите.
     Социалният работник се оказва посредник между два полюса, и нито един от тях не е редно да бъде изключен. Защото, ако това стане, се изпада в крайностите (1) или на сантименталното вживяване и ставане зависим от случая, (2) или обратно на бюрократичността и формализма.
 
     Дуалистичният подход в социалната работа едновременно казва, че хората:
 
     1)  са автори на своята житейска съдба, имат грижата и отговорността за нея. Законът           ясно казва това - дори в криза и немощ всеки трябва да продължава да полага усилия           за собственото си благополучие, в частност за преодоляване на своята криза, за           надмогването на риска сред конкретните житейски обстоятелства. В този смисъл хората           са и трябва да бъдат субекти на и във своя живот и съдба. Само в крайни случаи на           физическа и психическа безпомощност е редно да се излезне извън това правило;
 
     2)  са повлияни от силите извън тях, могат да бъдат дори жертви на тези външни сили. В           този смисъл те са обекти на социални действия, са ощетени и жертви в конкретни           ситуации, оказват се с отнети възможности. Но това означава да се търси яснота за           конкретните мотиви и цели, под които се извършва социална работа. Защото и с нея           може да бъде злоупотребявано. Още повече, че най-често се работи с хора, които са           обезсилени, които са в криза и лесно манипулируеми, които са загубили своята           самостоятелност и злонамерено могат да бъдат поставени в зависимост.
 
     В първия случаи социалната работа цели овластяване на хората в криза и риск, активизирането им, научаването им за ефективна дейност и общуване в конкретна социална среда и обкръжение.
     Във втория случаи социалната работа цели подтискане и пренасочване на външните заплахи и негативни сили, или тяхната собствена промяна - за да спре радикално негативното им действие. Става дума за социални промени, които предизвиква социалната работа - в интимните референтни групи (семейство, приятели, интимни партньори), в деловите референтни групи на личността (колеги, съседи, възпитатели, контролиращи го служители и специалисти). Тук социалният работник е "адвокат" и представител на нуждаещия се, стреми се към продуциране на съответни промени в средата му, в съответните групи, общности и институции. А те са: семейството, общностите по принадлежност, организациите на участие, институциите с власт и въздействие, правителството и официалните администрации, законите и официалните норми, политиката и политическите влияния.
     Социологията дава ориентири за удържането на тези две противоположности в практическата социална работа. Първо, като дава съответната системна и организационна култура на социалните работници и второ, като ги учи на "диалектическо" мислене - напр. че няма граждански права извън императивите на обществените отговорности, че не може да има пълноценна изява на индивида извън обществените дейности и групи, че конформизмът не изключва съхраняване на индивидуалното, а лидерството не може без първична доза конформизъм, и др.под.
 

Социологията дава МЕТОДИЧЕСКИ ИНСТУМЕНТАРИУМ
 
     >  Начин на мислене и подход към социални проблеми и кризи. Структуриране на          представата. Търсене на дейностни и функционални детерминанти. Търсене на скрити          мотиви и завоалирани въздействия. Системност и комплексност.
 
     >  Методология и конкретни методи на емпирични изследвания, както и при групова          работа.
 
     >  Научаване да се използва статистическа и изследователска информация.
 
     >  Организационна култура за ефективно действие в институционална и властова среда.
 
     >  Усвояване на гл.т. "отгоре", "отдалеч" и "отвън". Умение да се вижда не само дървото,          но и цялата гора.
 
     >  Формиране на критерии за мярата, както и за съхраняване на дистанцията в социалната          работа. Осъзнаване на отговорността да не се допуска както "зависимост от помощ" у          нуждаещия се от съдействие, така и от "интервенцията на Доброто-Аз" у самия          социален работник.
 

Социологията и социологическата подготовка дават САМОЧУВСТВИЕ
 
     Създават професионално и гражданско самочувствие у социалния работник на първо място, че професията е обществено все по-потребна - рисковите контингенти се разрастват, следователно нараства работата, която следва да се върши. Още, че социалните дейности се развиват институционално, законово и кадрово - поради осъзнаване на значимостта им от страна на обществеността и от властта. Още, че това е модерна професия - като практически синтез на теория и методи от няколко фундаментални науки (психология и педагогика, демография и статистика, макроикономика и мениджмънт, етика и право, а социологията дава логиката на техния синтез). Още, че професията и социалните дейности ще разполагат с все повече ресурси за своята ефективна работа. Това е неизбежно, както доколкото България приема законовите стандарти в социалната сфера от ЕС и САЩ, така и доколкото държавата ще бъде принудена на инвестира много повече в сферата на социалните дейности поради нуждата от охранителен и буферен механизъм срещу увеличаващата се маса от маргиналност и антисоциалност, загуба на голяма маса от трудовите ресурси, похабяване на рисково голяма част от младите поколения, и др. под.
 
     Разбира се, обосновката на социалната нужда от професията сама по себе си не е достатъчна. За да стават нещата бързо и удовлетворително, е необходима и социална инициативност от страна на социалните работници и на професионалната им гилдия. Социална инициативност при работата по конкретни случаи. Но и социална инициативност за натиск върху законодатели и властови институции, за да бъдат предизвикани прогресивни промени в законодателството, в институционалната практика, в социализацията на мисленето на много други професии - доктори, юристи, адвокати и съдии, полицаи, администратори и чиновници, икономисти и бизнесмени, дори психолози и психиатри.
 
     Но за да има инициативност и пробивност в практиката, преди това трябва да има самочувствие. Убеден съм, че съвременният социален работник може да гради своето лично и професионално самочувствие не само върху практическите си умения и опитности, но и върху едно солидно теоретично и методическо образование. По този начин специалистите от други институции и сфери ще бъдат респектирани при съвместната им работа със социални работници.
     Сега са твърде чести проявите на пренебрежение и дори на агресивно отхвърляне на социалните работници и тяхната специална компетентност и възможности, от страна на медици и педагози, на администратори и юристи, на полицаи и журналисти. Сега социалните работници знаят, че им трябва комуникативна култура при работата с клиенти. Но още по-висока комуникативна и организационна култура им е нужна при представянето и рекламата на своята дейност, при координирането и сътрудничеството с други институции и професии. Иначе социалната работа се самообрича на маргиналност и самозатваряне. А това в тази професия е недопустимо. Самите социални работници имат задачата да пробиват сегашните бариери и похлупаци от недоверие и подценяване от страна на другите. А за това им трябва подготовка, образованост, лично самочувствие. Едно от оръжията е социологията и социологическият начин на мислене. Убеден съм в това.
 
Ноември 2004
 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ