МИХАИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ

 
Рождена дата: 24 Октомври 1954, София
Образование: 1979 - висше образование, сп. "философия, социология",
СУ "Св. Климент Охридски"
Научни степени и звания: 1986 - д-р по философия-социология, ВАК

1989 - ст.н.с. II ст. по социология, ВАК

1998 - хоноруван доцент по социология в
БСУ, 2005 – в УНСС

2009 - д.с.н. доктор на социологическите науки, ВАК

2010 – професор по социология, ВАК

Ползвани езици: английски, италиански, руски
Професионален опит:
2012-2018 Member of the FEPS Scientific Council
Foundation for European Progressive Studies
2010-досега Професор по социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра "Икономическа социология" и катедра "Политически науки"
2012-2015 Председател на Българска Социологическа Асоциация
2009-2012 Член на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)
2006-2009 Член на Научна комисия по обществени науки, ВАК към МС
2005-2010 Доцент по Социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра "Икономическа социология"
2000-2002 Завеждащ катедра "Социални дейности" в БСУ
1998-2005                 Доцент по Социология в БСУ (Бургаски Свободен Университет),
катедра "Социални дейности"
1997-1999 Член на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)
1993-досега Научен ръководител на АССА-М (Агенция за социални проучвания и анализи)
1990-1992 Директор на НИИМ (Национален институт за изследвания за младежта)
1986-1990 Научен секретар на НИИМ
1979-1992 Социолог-изследовател в НИИМ


Management Committee Member в COST:
2010-2014 ISCH Action IS0906
Transforming Audiences, Transforming Societies.
2009-2013 ISCH Action IS0806
The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent.


 Local Expert в национални проекти по Phare Program:

 2004                            Интегрирана информационна система в социалния сектор -                                      услуги в сферата на труда и социалната политика.
                                     Към МТСП, обхващаща осем централни държавни институции - МТСП,                                      НЕА, НОИ, АСП, АИТ, ДАЗД, ГРАО, НСИ.

 1996-1998                   Репродуктивно поведение, сексуална култура и подготовка,                                      семейно планиране, употреба на контрацептиви.
                                     Доклад на АССА-М от емпирично социологическо изследване по                                      проекта (българска и английска версия).


 Основна изследователска ориентация:

 • социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население;

 • теория на дейността, социална активност и иновации;

 • възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата;

 • теоретични изследвания по социално управление, политически и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение;

 • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;

 • емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;

 • изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;

 • емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура и поведение;

 • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;

 • методика и мониторинг на нагласи и оценки, мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота;

 • маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и застрахователни услуги, хотелиерски услуги и туризъм;

 • консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.


 Членство в професионални организации:
 
     Член на Българската Социологическа Асоциация

     Член на Международната Социологическа Асоциация

     Член на Съюза на Българските Журналисти


 

Обратно към началото
Обратно към "За Михаил Мирчев"СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ