СЪДЪРЖАНИЕ

 
ПРЕДГОВОР ..... 15 

БЛАГОДАРНОСТИ

..... 17 

ВЪВЕДЕНИЕ: СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛНОТО
НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯТА


..... 19 

Първа глава
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА
Обществото като системно цяло
Разграничението между обществото като цяло и частите му и обособяването на социологията като наука
Идентификацията на социологията и системнофункционалният подход при анализа на обществото..... 21 
..... 21 

..... 23 

..... 25 

Втора глава
ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК
Огюст Конт – първият системник в социологията
Органистичното направление в социологията. Хърбърт Спенсър
Функционализмът на Емил Дюркем
Структурната антропология. Бронислав Малиновски, Алфред Радклиф-Браун, Клод Леви-Строс
Структурализмът в езикознанието. Фердинанд Сосюр
Толкът Парсънз


..... 27 
..... 27 
..... 29 
..... 31 

..... 33 
..... 35 
..... 36 

Трета глава
ПОНЯТИЕТО ЗА „ТОТАЛНО (ГЛОБАЛНО) ОБЩЕСТВО”


..... 41 

Четвърта глава
МАРКСИСТКИЯТ СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛЕН ПОДХОД. КАТЕГОРИЯТА „ОБЩЕСТВЕНА ФОРМАЦИЯ”..... 46 

Пета глава
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКА СИСТЕМА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИОЛОГИЧЕСКА МИСЪЛ
Приемственост и различия с немарксистките концепции в системнофункционалното направление в социологията
Приемственост и различия със системнофункционалните разработки на Маркс и Енгелс..... 49 

..... 51 

..... 53 

ОБЕКТИВНИ ОСНОВИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВОТО КАТО
СОЦИОЛОГИЧЕСКА СИСТЕМА


..... 55 

Шеста глава
ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА


..... 55 

Седма глава
ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ КАТО ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО..... 63 

Осма глава
ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО – ВСЕОБЩИ СТРАНИ НА СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ..... 67 

Девета глава
СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ


..... 70 

Десета глава
ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ


..... 73 

Единадесета глава
СОЦИАЛНИ ВЕЩИ


..... 76 

ЕЛЕМЕНТИ И НИВА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА

..... 79 

Дванадесета глава
ОСНОВНИ СФЕРИ
Материално производство
Духовно производство
Възпроизводство на хората
Комуникации
Социално управление


..... 79 
..... 84 
..... 88 
..... 90 
..... 91 
..... 96 

Тринадесета глава
ГЛАВНИ ОБЛАСТИ


... 111 

Четиринадесета глава
РАЗНОВИДНОСТИ НА ГЛАВНИТЕ ОБЛАСТИ


... 118 

Петнадесета глава
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА
Дифузия на елементите
Материалното производство – централна структурна и функционална единица на социологическата система
Критерии за ефективност на отделния елемент на социологическата система... 123 
... 123 

... 128 

... 132 

ОБЩНОСТНА (СУБЕКТНА) СТРАНА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА
СИСТЕМА


... 134 

Шестнадесета глава
СОЦИОЛОГИЧЕСКА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕ


... 134 

Седемнадесета глава
СОЦИОЛОГИЧЕСКА СИСТЕМА И ОБЩНОСТНА СТРУКТУРА


... 138 

Осемнадесета глава
ЛИЧНОСТТА КАТО СПЕЦИФИЧНА СОЦИОЛОГИЧЕСКА СИСТЕМА


... 145 

Деветнадесета глава
ВИДОВЕ ОБЩНОСТИ
Етнически общности
Битови общности. Семейство
Професионални общности
Класови общности
Други общности


... 157 
... 157 
... 165 
... 166 
... 169 
... 172 

Двадесета глава
СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ И СТРАТИФИКАЦИЯ


... 174 

ТИПОЛОГИЯ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

... 179 

Двадесет и първа глава
ОСНОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Обществена формация
Страна (в държавни граници)
Регион (управленски обособен)
Селище


... 180 
... 180 
... 181 
... 182 
... 182 

Двадесет и втора глава
ОБЩНОСТНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМИ


... 184 

Двадесет и трета глава
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТДЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО
ЯВЛЕНИЕ... 185 

ДИНАМИКА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА

... 187 

Двадесет и четвърта глава
ИЗТОЧНИЦИ НА ДИНАМИКАТА
Причини за измененията и развитието на социологическата система
Цивилизационен и формационен аспект на развитието


... 187 
... 188 
... 192 

Двадесет и пета глава
СОЦИАЛЕН ПРОГРЕС
Социалният прогрес – обективен закон на динамиката на социологическата система
Социалният прогрес като смяна на формациите от по-низша към по-висша и като културни натрупвания
Антагонистична форма на осъществяването на социалния прогрес в частнособственическото общество


... 197 

... 197 

... 201 

... 204 

Двадесет и шеста глава
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
Теории, очертаващи единна линия на прогресивно развитие
Марксистката периодизация на общественото развитие


... 205 
... 205 
... 209 

Двадесет и седма глава
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Универсализация и унификация на обществените явления
Формиране на човечеството като социологическа система
Междинни форми на глобализацията – регионални наддържавни обединения
Същностни проблеми на глобализацията
     1. Установяване на общочовешки правов ред и нравствени
         ценности
     2. Глобализация и национална държава
     3. Глобализация и национална култура
     4. Утвърждаване на световен език
Опити за подчиняване на глобализацията на класови и национално-егоистични интереси


... 215 
... 216 
... 218 

... 223 
... 225 

... 225 
... 226 
... 227 
... 227 

... 228 

Двадесет и осма глава
БЪДЕЩОТО ОБЩЕСТВО
Фактори за преодоляване на капитализма и формиране на посткапиталистическо общество
Формационна характеристика на бъдещото посткапиталистическо общество
Проблемът за социалната скука
Пътища към бъдещото общество


... 230 

... 233 

... 237 
... 239 
... 241 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВИ НА СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛНИЯ
ПОДХОД В СОЦИОЛОГИЯТА


... 245 

ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСОКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА
СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА


... 248 

1. ЕСИ на социологическата система в рамките на селището, региона
    и страната
2. Сравнително изучаване на елементите на социологическата
    система
3. Изучаване на бюджета на времето на населението в дадена
    социологическа система
4. Изучаване на материалната свързаност на общностите,
    институциите и хората
5. Изучаване на държавноуправленската свързаност на общностите,
    институциите и хората
6. Международни ЕСИ. ЕСИ на цялото човечество


... 250 

... 253 

... 254 

... 255 

... 256 
... 256 

ЛИТЕРАТУРА

... 259 Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ