ПРИВЕТСТВИЕ
от
проф. д.ик.н. Стати Статев

Ректор на УНСС

 
     Скъпи колеги, уважаеми гости,
     Сърдечно благодаря за поканата да бъда гост на вашата конференция, посветена на годишнини на специалността и катедра „Икономическа социология” в УНСС. Това са вече близо 40 години.
     Академичното ръководство подкрепя развитието на професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата”, наред с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС, като университет, който обхваща цялото поле на обществените науки. Наша цел и амбиция е УНСС да се утвърждава като лидер и в българската социологическа наука. По традиция научните форуми на вашата катедра привличат авторитетни и отговорни изследователи както от полето на социологическата мисъл, така и от други научни области. Превръщат се в територия на задълбочени дискусии и обмен на идеи, разкриват нови траектории за интердисциплинарни проучвания и решения на заплетените въпроси в съвременното динамично общество.
     Настоящият форум е добър пример за продължение на тази традиция на катедра „Икономическа социология”. Гаранция за успех е избраната тематична рамка на конференцията: „Обществената трансформация в България, Европа и Света”. Очевидно става дума за усилие да се анализират както социологически и икономически, така и политологически, социално-психологични, културологични и исторически аспекти на обществените промени, засягащи възможностите за по-високо качество на живот, за икономическа модернизация и ефективност, за устойчиво обществено развитие.
     Няма съмнение, че трансформацията в съвременното общество – не само българското, но и европейското, и в света като цяло – са от много дълбок и системен характер. Причината е не само във финансовата и икономическата криза от последните години. Причините са и в критичното изчерпване на много от природните ресурси, в нарушеното екологично равновесие, промяната на климата и зачестяващите природни катаклизми. Причината е във философията и ценностите на съвременното общество. Очевидно сега Светът търси нови форми за обществено устройство. Но не просто стабилизиране и излизане от икономическата криза, а справяне с обедняването и бедността, по-справедливо разпределение на обществените блага, съвместяване на националните култури с една нова световна космополитична култура на мобилност и взаимна толерантност.
     Днес, в контекста на глобализацията, осезаемо нараства практическата нужда от модерни познания за обществото и всичките му сфери, на равновесието и зависимостта между тях. В този смисъл ще нарастват и очакванията ни към катедра „Икономическа социология” както за задълбочено прогнозиране на обществените промени, а така също и за аргументирани предложения за оптимизиране на компонентите на икономическата система и основните неикономически фактори.
     Програмата на Конференцията респектира освен с големия брой доклади и интересни теми, но също така и с участниците си. Несъмнено това са водещи български социолози, много колеги от други университети и научни институти, икономисти, психолози, медийни специалисти, политолози. Това всъщност, според мен, е цвета на българската обществена мисъл.
     Впечатлява и съпътстващата студентска конференция утре – пет сесии с близо 30 доклада и атрактивни форми на дискутиране и общуване между студенти, докторанти и преподаватели.

     Уважаеми колеги,
     Ръководството на УНСС винаги е подкрепяло и ще продължи да подкрепя приемствеността между поколенията в процеса на обучение и академични изследвания. Вашата катедра в това отношение е изключително активна. Клубът на младите социолози генерира нови идеи и инициативи. Предстои създаване и на Алумни сдружения на випускниците на катедрата. Това са все модерни, градивни академични форми.
     Пожелавам успешна работа на конференцията, ползотворен обмен на идеи при интерпретирането на обществената трансформация като съвременен динамичен и противоречив процес.

     На добър час!СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ