СЪДЪРЖАНИЕ

 

проф. д.с.н. Михаил Мирчев
Откриване


...... 9
проф. д.ик.н. Стати Статев
Приветствие


..... 10
проф. д.ик.н. Росица Чобанова
Приветствие


..... 11
доц. д-р Саша Тодорова
Приветствие


..... 12
доц. д-р Андрей Нончев
Приветствие


..... 13
проф. д.с.н. Михаил Мирчев
Икономическата социология: дилеми на развитие при Глобализация или Алтер-Глобализация..... 15
проф. д.с.н. Духомир Минев
Социални промени и отговорностите на социалните учени..... 28
Сесия 1: Трансформации на пазара, труда и капитала

..... 33
проф. д-р Маргарита Атанасова
Развитие на човешкия капитал в организациите в България – трансформации и предизвикателства..... 35
доц. д-р Вяра Стоилова
Доминирането на социалната роля „пазарен актьор” в ролевия ансамбъл на човека..... 42
доц. д-р Мария Стоянова
Несъстоятелността – форма за трансформация на собствеността в България след 1989 г...... 48
гл. ас. д-р Екатерина Маркова
Феноменът „работещи бедни” – уязвими или привилегировани да работят?


..... 53
ас. д-р Стефка Главчева
Трансформациите на българския малък и среден бизнес в Интернет средата..... 68
ас. Петя Чавдарова Славова
Икономически и социални ползи при моделирането на бизнес процеси чрез софтуерни инструменти
..... 74
Сесия 2: Критика на обществено-политическите модели

..... 85
проф. д.с.н. Георги Найденов и доц. д-р Калоян Харалампиев
„Пулсациите” на първи „западноевропейски” клъстер и неговите „колебания” в пространството на либералния капитализъм..... 87
доц. д-р Андрей Бунджулов
България – между кризата в Европа и наследството на прехода, четири тези.... 104
проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
Виртуалната среда и трансформацията на социалните общности


.... 109
проф. д-р Евгения Делчева
Трансформация в здравеопазването – тенденции и проблеми


.... 115
гл. ас. д-р Катя Михайлова
Социология на медиите и обществената комуникация – в призмата на българската социологическа школа
.... 122
Сесия 3: Модели на поведение и изследователски методи


.... 133
проф. д.с.н. Елка Тодорова и гл. ас. Поли Рукова
Използване на качествени методи за изследване на начина на живот на хронично болни.... 135
доц. д-р Кольо Рамчев
Свободата и принудата при избор на модел за собствено поведение


.... 141
докторант Веселина Любомирова
Стратегическият мениджмънт като фактор за ефективност на политическите партии през ХХІ век
.... 145
Сесия 4: Трансформации на общественото управление

.... 151
проф. д-р Ставри Фердов
Шенгенска сигурност и икономически ползи за България


.... 153
гл. ас. д-р Светла Стоева
Социално-икономически трансформации в кубинското общество. Е ли социализмът неотменим?.... 159
докторант Александър Димитров
Лидерски трансформации на границата между две епохи – към нови разбирания за лидерството
.... 169
Сесия 5: Социална динамика, възпроизводство и миграция на
               населението.... 177
доц. д-р Андрей Нончев
Имигрантите в България – социален профил и нагласи на приемащото общество.... 179
гл. ас. д-р Румяна Буджева
Емиграционни нагласи на младите хора в България в процеса на трансформация.... 189
доц. д-р Ивайло Христов
Добродетелите на българина – парадигматични трансформации


.... 193
гл. ас. д-р Камелия Петкова
Качествени аспекти на бедността при децата


.... 200
гл. ас. д-р Стела Стоянова
Рискови групи – възможности за минимизиране на риска в ромската общност
.... 206
Сесия 6: Трансформация на социалните структури

.... 213
проф. д.с.н. Начко Радев
Трансформация на доброволния труд и бюджет на времето


.... 215
докторант Мариета Христова
Българският виртуален пазар на труда и трансформация на властта


.... 223
доц. д-р Стоян Влайков
Професионална кариера и семеен живот


.... 231
докторант Тодорка Кинева
Българката в началото на ХХI век


.... 237
докторант Габриела Йорданова
Трудности при социализацията на българската жена в условията на пазарна икономика.... 246
ас. Антоанета Гетова
Приватизацията като механизъм за социална промяна


.... 254
ас. Маргарита Борисова
Социална икономия и „етичен монопол” при Леон Валрас (1834-1910)


.... 264

 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ