ОСНОВНИ СХЕМИ, ГРАФИКИ И ТАБЛИЦИ

 
Схеми, фигури:

     • по макро-модел "социологическа структура", България, 1965:         стр. 26, 165, 225
     • на Социално-демографска диференциация: стр. 29
     • за Основни фактори за демографската криза: стр. 96
     • за Въздействие на обществената среда върху раждаемостта:         стр. 101
     • Регионално позициониране - нарастващо население или         обезлюдяване: стр. 72
     • Принципна разлика между криза и катастрофа: стр. 153
     • Обедняване и маргинализация чрез раждаемост: стр. 184
     • по Първи и Втори демографски преходи: стр. 156, 188, 244
     • за Поколенческо изпреварване и мултиплициране; Активен
        фертилен цикъл при основните общности: стр. 186, 185
     • Съпоставка между цикъла на Прехода в Чехия и България: стр. 237
     • Стратификационни зони според производителността: стр. 294, 295
     • Класова стратификация по Карл Маркс: стр. 312
     • Динамика на стратификационния профил: стр. 409, 411, 414
     • Стратификационни профили по Джонатан Кели: стр. 413, 414, 415
     • Стратификационни профили по Николай Тилкиджиев: стр. 416, 417, 418, 443, 445, 448
     • по Трите вълни на Алвин Тофлър: стр. 421, 424
     • Общностна йерархия - трите основни етажа: стр. 461
     • Самооценка за равнището на доходите на домакинствата: стр. 321
     • Структура на бедността: стр. 323
     • Човешки капитал - Социологическа структура, 3 по 3: стр. 346, 347, 352, 355, 359, 366,         370
     • Европейски организации: стр. 496


Графики:

     • Демографско натоварване и заместване: стр. 46, 74, 87
     • Жени в активна фертилна възраст; Естествен прираст; Живородени деца: стр. 82, 92, 106
     • Детеродна норма по етно-народностни общности; Диспропорция в структурата на         раждаемостта по слоеве: стр. 85, 218
     • Деца в непълни семейства: стр. 94
     • Експоненциално пропадане на кривата: стр. 159, 163
     • Причини за по-малко деца; Живот без деца: стр. 103, 105
     • Намерение за емиграция: стр. 114, 129
     • Емиграционни потоци: стр. 116, 134, 138, 147
     • Мотиви и причини за емигриране: стр. 127, 144, 146
     • Образование и квалификация: стр. 123
     • Дял на неграмотните-ограмотените; Образователен профил на трите основни
        етно-народностни общности
: стр. 439, 441, 442
     • Най-важното в личния живот: стр. 95
     • Семейно-брачен статус; Брак и брачен живот; Ако забременеете, какво бихте         направили: стр. 79, 80, 77, 287
     • Реален БВП при базова година 1989: стр. 190
     • Секторна структура на икономиката: стр. 199
     • Ако сте осигурен/а материално, ще работите ли: стр. 229, 298, 307, 309, 310
     • Не се чувствам "българин/ка"; Това, че сте българин/ка, дава ли ви самочувствие;         Вашият майчин език: стр. 453, 455, 464


Таблици:

     • Тежест на физическия и човешкия капитал: стр. 63
     • Промяна в броя на населението: стр. 66, 69
     • Прогноза за броя на населението до 2060 г.: стр. 67
     • Етно-народностен профил: стр. 81
     • Регистрирано население, напуснало България: стр. 112
     • Работа в "мутренска" организация: стр. 125
     • Динамика на естествения прираст; Динамика на населението - брой и гъстота: стр. 157,         169
     • Очаквана пропорция на възрастова зависимост: стр. 158
     • Индекс на Човешкото Развитие: стр. 171
     • Средна продължителност на живота; Косвени данни за значително по-късия живот на         циганите: стр. 187
     • Съпоставка между професия по диплома и налична работа/занятие; Може ли да запазите         сегашната си работа: стр. 203, 204
     • Lisbon Review '2004, '2006, '2008: стр. 208
     • Може ли да осигурите материално своите деца; Месечна издръжка на 1 дете в         семейство/домакинство; За децата/внуците - купувате ли нужното, за да учат/растат         нормално: стр. 254, 255, 256
     • Текущи лични трансфери на пари: стр. 281, 285
     • Как бихте оценили себе си; С какво чувство живеете: стр. 339, 340
     • В каква степен се чувствате европеец; Полза или вреда от членството на България в ЕС:         стр. 510, 511
     • Население по майчин език: стр. 465

 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ