СЪДЪРЖАНИЕ

 
Въведение

..... 15
Първи раздел
ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА КАТО ОБЩЕСТВЕН ПРОБЛЕМ


1. Възпроизводство на населението. Социологическата перспектива
     Демографският подход; Социологическият подход; Понятието      "възпроизводство на населението"; Принципи на Лисабонската      стратегия и Европа 2020; Двете различни перспективи

..... 25
2. Производителният принцип. Социална структура и човешки капитал
     Критична маса на производителен труд; Приемственост в обществото      и балансът между поколенията; ... и цивилизационната съвместимост;      Динамично равновесие според човешкия капитал

..... 45
3. Демографският проблем. Привидности и реалност
     Основни количествени параметри на кризата; Дългите статистически      редове; Намаляване на детеродната норма; Демографско
     заместване - краен недостиг на млади хора

..... 65
4. Кумулативните фактори. Основни и допълнителни
     Кризисна инерция - в самонавиваща се спирала; Основните фактори;      Допълнителни фактори; Самоподразбиращо се еднодетство; Колизия      с природата

..... 89
5. Продължаващата емиграция. Опит за демографско самоубийство
     Емиграцията като екзистенциално самоотричане; ... като нагласа      и/или реален избор; Две страни на емиграцията; Причини и мотиви за      емигрантските вълни на Прехода; Морално изтласкване; Девиантна      емиграция; Нов контекст на емиграцията; Емигрантска субкултура;      Външни предпоставки; Оптимизъм на разселването; Завръщане от      емиграция; Огледало на срама; Народ с енергия за възраждане или с      прекършен дух

... 111
6. Кризата и рискът от катастрофа. Рискът за държавата
     Нужда от ясни термини; Стъпаловидна крива на пропадане и      свиване; Демографският срив като системна криза; ... като риск за      българската държавност; Слабият предизвиква агресивност;      Катастрофа не означава край


... 151
Втори раздел
ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО РАВНОВЕСИЕ


7. Стратификационен профил на кризата. Поколенческо разминаване
     Елитите и високите средни слоеве; Средните и ниските слоеве на      средната класа; Ниските социализирани слоеве; Зоната на крайната      бедност; Скритият проблем - поколенческо разминаване;      Демографската криза в проекция на икономиката

... 179
8. Икономически императиви. Лисабонска стратегия, 2000
     Системен подход в действие; Социалните "дупки" - нужда от      хармонизация на обществото; Позициониране на България

... 193
9. Икономическият подем в демографска примка
     Новата икономическа социология като преоткриване на системния      подход; Демографско равновесие и шансовете пред икономиката;      Пренасяне на промяната; Демографската недостатъчност като фатален      икономически фактор; Удвоен негативен икономически ефект

... 211
10. Икономическа функция на семейството. Възраждане и устойчивост
       Извеждане на семейството извън и отстрани на икономиката;        Методологическият подход; Семейството като интегриращ        икономически субект; ... и човешкият капитал за икономиката;        Издръжка на детството; Семейството и активите; Наследяването;        Колективен семеен бюджет; Семейството като бизнес активност; ...        като кредитор и инвеститор; ... и сивата икономика; Семейни        трансфери в отворената икономика; Ще оцелее ли семейството?

... 239
11. Трудово-производително разслояване. Двете нови класи
       Производително и консумативно население - проблемът за        пропорцията; Генезис на двете нови класи; Позициониране на двете        нови класи


... 293
Трети раздел
ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ


12. Понятието "човешки капитал"
       Терминологично избистряне; Многомерност на бедността и        благосъстоянието; Понятийната приемственост; Относно превода и        термина; Работна дефиниция; Човешкият капитал е "капитал"; ... е        "обществен-социален-човешки"; ... е конкурентно предимство

... 319
13. Социологическа структура на човешкия капитал
       Социална позиция и стратификационен статус - база за реализация        и мобилност; Субектен капитал - за възползване от възможности,        предотвратяване на рискове; Интегрираност и идентичност - основа        за устойчивост и адаптивност

... 345
14. Социалните инвестиции. Възраждане и модернизация
       Социалните инвестиции като социално инженерство; Общественият        контекст при Кризата; Мисия и формула на социалните инвестиции;        Основни плоскости и целеви общности; Децата и младите като        обект; Отговорност на политиците за демографската ситуация;        Оптимистичен проект за ново възраждане


... 375
Четвърти раздел
ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ И СЪВМЕСТИМОСТ


15. Цивилизационно разслояване. Конфликтност и включване
       Социалната поляризация; Типове стратификационен профил;        Динамика на профила в България; 3+1 цивилизационни пласта;        Различни модуси на икономическо и гражданско участие;        Цивилизационна несъвместимост - по света и у нас

... 407
16. Етно-народностни общности. Разслояване и социална перспектива
       Полярни дистанции по образованост и културност; Неграмотността        като социален феномен; Динамика на профилите по Кели; Нужда от        открояване на принципни различия

... 435
17. Мисия на демографската стратегия. Население или нация?
       "Етнически" групи и общности - принципна отлика спрямо        "народност" и "нация"; Градация в три общностни степени;        Обективно позициониране

... 451
18. Национализмът - съвременна адекватност. България пред       историческа дилема
       Възстановяване на равновесието; "Нацията изчезва!"; Патриотизъм        или национализъм?; Страхът на Европа от исляма; Нашествие по        мирен път; Малцинства и мнозинство - "национални" ли са? "Смесени        райони"; България пред историческа дилема; Спирала на пропадане        или възраждане; Нациите и връщане от света на отчуждението

... 471
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

... 507
Библиография. Използвана литература

... 517
Предметен показалец /интернет публикация/
Виж www.assa-m.com/katalog1.php


 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ