ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
 
Прието на Делегатското събрание на НАСР през 1979 и преработено през 1990 и 1993.

 

Въведение
 
     Целта на този кодекс е да служи като ръководство към всекидневното поведение на социалния работник и като основно средство при решаване на етични въпроси - когато поведението на социалния работник е подложено на съмнение за отклоняване от стандартите и основните позиции, които този кодекс налага. Кодексът представя стандарти на етично поведение на социалния работник в професионалната сфера при работа с колеги, работодатели, с други хора и професии, в обществото и заобикалящата го среда като цяло. Включва стандарти на етично поведение, които да определят индивидуалното поведение на социалния работник, когато и където неговото поведение се свързва с индивидуалния му професионален статус и идентичност.
 
     Този кодекс е базиран на фундаменталните ценности на професията "социален работник". Тя предполага висока морална ценност, достойнство, индивидуалност и уникалност на всички хора, както техните права и възможности. Основан е на природата на социалната работа, която насърчава обстоятелства и дейности спомагащи за развитието и поддържането на тези ценности.
 
     При присъединяване и подчинение на този кодекс, от социалния работник се очаква да носи етическа отговорност в основата на всяка ситуация, което ще доведе до правилната етическа преценка, когато е необходимо. От социалния работник се очаква да се съобразява с всички принципи и цели на този кодекс. Те имат тежест при всяка ситуация, където трябва да се извърши етическа преценка и професионална интервенция или се планира промяна на поведение. Действията, които социалният работник предприема, се очакват да бъдат в съответствие и да отговарят на духа, както и на посланието на този кодекс.
 
     В своята същност този кодекс не представлява набор от правила, които да предопределят и да наложат еднакъв вид поведение на всички социални работници - в дебрите и трудностите на професионалния живот. По-скоро предлага общи принципи, които да насочват поведението, разумна оценка на поведението в ситуации, в които има вмешателство с етични измерения. Той осигурява основата за преценка на действия от етична гл.т. Често конкретната ситуация определя етическите принципи, които са подходящи за нея и начина по който те да бъдат приложени. В такива случаи, не само конкретните етически принципи веднага се взимат в предвид, но също така тяхното цялостно послание и дух. Специфични приложения на етическите принципи трябва да бъдат разглеждани в контекста на това какво се е имало в предвид при тяхното приложение. Етичното поведение в дадена ситуация трябва да задоволява не само преценката на съответния социален работник, но и оценката на безпристрастно жури от професионалисти.
 
     Този кодекс не трябва да служи като инструмент, които да лишава социалния работник от възможност и свобода да практикува с пълна професионална отдаденост. Нито пък да бъдат предприемани дисциплинарни действия, основани на този кодекс, без да се даде възможност социалния работник максимално да защити своята позиция и действия.
 
     Етичното поведение на социалния работник не е резултат от някакъв декрет или указ, а на лична отговорност и отдаденост на индивида. Този кодекс прави опит да утвърди волята и стремежа на всички социални работници да бъдат етични и да действат и работят етично във всички свои дейности като социални работници.
 
     Следните класифицирани етически принципи имат за цел да ръководят социалните работници в различните и разнообразни действия и взаимоотношения, както и в многообразните нива на отговорност, които те поемат в професионалната си работа. Тези принципи, също така, служат като основа при решаване на етични въпроси от Националната Асоциация на Социалните Работници (НАСР).
 
     След присъединяване към този кодекс, от социалните работници се изисква пълно сътруд-ничество при неговото прилагане, както и подчинение на дисциплинарните правила, базирани на кодекса. Също така те трябва да предприемат адекватни мерки като разубеждаване, разкриване и коригиране на неетично поведение от страна на колеги. И накрая, социалните работници трябва да бъдат готови да защитят и помогнат на колеги несправедливо обвинени в неетично поведение.
 

I. Държание и поведение на социалния работник като СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
 
А. Коректно държание и поводение - В рамките на своята професионална дейност и работа социалният работник трябва да поддържа високи стандарти на професионално поведение.
 
     1. Индивидуалното поведение на социалния работник е лична работа както на всеки друг          човек, освен когато това поведение компроментира изпълнението на професионалните          отговорности и задачи.
 
     2. Социалният работник не траябва да участва, оправдава или да бъде свързван с          безчестни дейности, измами и подобни некоректни неща.
 
     3. Социалният работник трябва ясно да се разграничава от изявления и дейности          направени като обикновен човек и като представител на професията „социален          работник", организация или група.
 
Б. Компетентност и професионално развитие - Социалният работник трябва да се старае да постигне и поддържа висок професионализъм при изпълнение на своите професионални задачи и функци.
 
     1. Социалният работник трябва да приема задачи и да поема отговорности само при          наличие на съответната компетентност или възможността на придобиване на такава.
 
     2. Социалният работник не трябва да дава погрешна информация за своята квалификация,          образование, опит или връзки и контакти.
 
     3. Социалният работник не трябва да позволява нейните или неговите лични проблеми,          психическо изтощение или проблеми в областа на душевното здраве да се отразяват на          професионалната преценка, изпълнението и рискуването на най-доброто на тези за          които социалният работник носи професионална отговорност.
 
     4. Социалният работник, чиито лични проблеми, психическо изтощение или проблеми в          областа на душевното здраве се отразяват в професионалната оценка и работа, трябва          незабавно да потърси консултации и да предприеме съответните възстановителни          действия като потърси професионална помощ, да прекъсне временно практикуването на          своята професия, както и да предприеме всички необходими действия, за да защити          своите клиенти и другите.
 
В. Обслужване - Социалният работник трябва да счита като първо и най-основно обслужващите задължения и функции на професията „социален работник":
 
     1. Социалният работник трябва да поема пълна отговорност за качестовто и размера на          обслужването което поема, определя или изпълнява;
 
     2. Социялният работник трабва да предотвратява дейности които са нехуманни или са          дискриминиращи за всеки човек или група от хора.
 
Г. Честност и почтенност - Социалният работник трябва да действа в съответствие на най-високите стандарти на професионална честност и почтенност и безпристрасност:
 
     1. Социалният работник траябва да бъде нащрек и да устоява на влиянията и натиска          които се намесват и появяват при изпълнение на професионалната си дейност, както са          необходими и професионални и безпристрастни преценки при изпълнение на своята          професионална работа;
 
     2. Социалният работник на трябва да използва професионални връзки и контакти за своя          собствена облага.
 
Д. Знания, изследвания и проучвания - Социалният работник, доколкото е обвързан с изследвания и проучвания, трябва да бъде ръководен от спогодбата за научни изследвания:
 
     1. Социалният работник обвързан с изследвания и проучвания трябва внимателно да          вземе впредвид последиците от резултатите на своите изследвания върху хората;
     2. Социалният работник обвързан с изследвания и проучвания трябва да бъде уверен и          сигурен, че участието на доброволците в проучването е доброволно и          информирано, без никакви отрицателни последствия при отказ от участие, както и          че правата му се спазват;
 
     3. Социалният работник обвързан с изследвания и проучвания трябва да защитава          участниците от непредумишлен душевен или физически дискомфорт, стрес,          наранявания, опасност и др.;
 
     4. Социалният работник, който участва в оценяването на услугите и случаите, може да ги          обсъжда само с професионална цел и само с хора, които професионално и директно          са обвързани с тези случаи;
 
     5. Получена информация за участниците по време на изследването следва да бъде          разглеждана като конфиденциална;
 
     6. Социалният работник би могъл да бъде похвален само при наистина свършена          работа свързана с изследването и проучването, както може да поздрави други които          са свързани с тази дейност и имат принос за нея.
 

II. Етическата отговорност на социалния работник към КЛИЕНТА
 
E. Интересът на клиента преди всичко - Най-важната и първостепенна отговорност на социалния работник е към клиента:
 
     1. Социалният работник трябва да служи на клиента с отдаденост, лоялност, решителност,          както и максимално да използва своите професионални умения и знания;
 
     2. Социалният работник не може да използва връзките си с клиента за собствена облага;
 
     3. Социалният работник не траябва да работи или да спомага по никакъв начин за каквито          и да било форми на дискриминация, основаваща се на раса, цвят, пол, сексуална          ориентация, възраст, религия, националност, семейно положение, политически          пристрастия, умствен или физически недъг и каквито и да било други лични          характеристики, състояния или статус;
 
     4. Социалният работник на трябва да намира извинение и да се обвързва в каквито и да          било връзки с клиенти или бивши клиенти, ако има риск от експлоатация или          потенциална вреда за клиента. Социалният работник носи отговорност за поставяне на          необходимите граници между него и клиента;
 
     5. Социалният работник няма право при никакви обстоятелства да се обвързва сексуално          със своите клиенти;
 
     6. Социалният работник трябва да доставя на своя клиент точна, коректна и пълна          информация свързана с работата, която върши за него;
 
     7. Социалният работник е длъжен да уведоми своите клиенти за техните рискове, права,          възможности и задължения свързани със социалната дейност, която се извършва за          тях;
 
     8. Социалният работник трябва да търси съвет и консултация от колеги и супервайзори,          винаги когато такава консултация е в интерес на клиента;
 
     9. Социалният работник е длъжен да прекрати обслужването на клиенти и каквито и          да било професионални взаимоотношения с тях, когато вече интересите на клиентите не          изискват подобно внимание;
 
     10. Социалният работник може да оттегли своето обслужване само при форсмажорни          обстоятелства, като внимателно обмисли всички фактори в ситуацията и се погрижи да          минимализира възможните различни ефекти;
 
     11. Социалният работник, който очаква прекратяване или прекъсване на услугата към          клиенти, трябва да уведоми клиентите веднага и да търси преместване, прехвърляне          към по-висши инстанции, продължение на услугата във връзка с нуждите и          предпочитанията на клиентите.
 
Ж. Права и прерогативи на клиентите - социалните работници трябва да полагат всички усилия да поощряват максимална лична целеустременост от страна на клиентите:
 
     1. Когато социалният работник трябва да действа от страна на клиентите, които са          преценени като правно некомпетентни, социалният работник трябва да защитава          интересите и правата на този клиент;
 
     2. Когато друг индивид е правно упълномощен да действа от страна на клиент, социалният          работник трябва да действа с този човек вземайки предвид интересите на клиента;
 
     3. Социалният работник не трябва да се обвързва в дейности, които нарушават или          намаляват гражданските или законните права на клиента.
 
З. Конфиденциалност и професионална тайна - социалният работник трябва да уважава тайната на клиентите и да държи в конфиденциалност всякаква информация получена в хода на професионалната услуга.
 
     1. Социалният работник трябва да споделя с други доверените от клиентите неща, ако          няма съгласие от страна на клиента, само при непреодолими професионални причини;
 
     2. Социалният работник трябва да осведомява напълно клиентите за границите на          конфиденциалност в дадена ситуация, за целите за които се добива информация и как          тя може да бъде използвана;
 
     3. Социалният работник трябва да предостави достъп в благоразумни граници на          клиентите си до официални документи на социалната дейност, които ги засягат;
 
     4. При предоставяне на достъп на клиентите до документи социалният работник трябва да          положи необходимата грижа да защити конфиденциалността на други, съдържани в          тези документи;
 
     5. Социалният работник трябва да получи осведомено съгласие от клиентите си преди          записване или позволение за наблюдение от трета страна на техните действия.
 
И. Такси - При поставяне на такси социалния работник трябва да потвърди , че те са честни, благоразумни, обмислени и пропорционални на извършената услуга и с необходимото внимание към възможността на клиента за заплащане:
 
     1. Социалният работник не трябва да приема нищо с висока стойност, за да извърши          прехвърляне към по-висша инстанция.
 

III. Етичната отговорност на социалния работник към КОЛЕГИ
 
К. Респект, честност и вежливост - социалният работник трябва да се отнася към колегите си с респект, вежливост , справедливост и доверие:
 
     1. Социалният работник трябва да сътрудничи на колегите си при споделяне за
         професио-налните интереси и грижи;
 
     2. Социалният работник трябва да уважава поверителността на споделеното от колеги в          хода на тяхнота професионална връзка и взаимодействие;
 
     3. Социалният работник трябва да създава и запазва условия на практиката, които          улесняват етичното и компетентно професионално представяне на колегите;
 
     4. Социалният работик трябва да се отнася с респект и да представя точно и честно          образованието, възгледите и заключенията на колеги и да използва уместни канали за          да изрази мнение по тези въпроси;
 
     5. Социалният работник, който замества или е заместван от колега в професионалната          практика, трябва да действа в съгласие с интереса, характери и репутацията на този          колега;
 
     6. Социалният работник не трабвя да се възползва от спор между колега и работодатели,          за да заеме позиция или по друг начин на работи за личните си интереси;
 
     7. Социалният работник трябва да иска арбитраж или посредничество, когато конфликти с          колеги изискват разрешение поради непреодолими професионални причини;
 
     8. Социалният работник трябва да проявява към колеги от други професии същото          уважение и сътрудничество, които проявява към колегите в социалната дейност;
 
     9. Социалният работник който действа като работодател, надзирател или съветник на          колеги, трябва да изгради системен и ясен ред относно условията на тяхната          продължителна професионална връзка;
 
     10.Социалният работник, който носи отговорността да назначава или оценява          изпълнението на други членове на персонала, трябва да изпълнява своето задължение          по честен, внимателен и безпристрастен начин въз основа на ясно формулирани          критерии;
 
     11. Социалният работник, който носи отговорността да оценява изпълнението на          служители, хора под надзор или ученици, трябва да споделя оценката си с тях;
 
     12. Социалният работник не трябва да изпозва социалното място, облечено във власт,          като това на работодател, надзирател, учител или консултант в негова или нейна полза          или да експлоатира други;
 
     13. Социалният работник, който има пряко знание за разстройство на колега в социалната          дейност поради лични проблеми, психосоциално изтощение, злоупотреба с вещества          или умствени затруднения, трябва да се посъветва с този колега и да му помогне в          предприемането на лечителни действия.
 
Л. Спрявяне с клиентите на колеги - социалният работник има задължението да се отнася към клиентите на колеги с пълното професионално внимание:
 
     1. Социалният работник не трябва да поема професионална отговорност към клиенти от          друга агенция или на друг колега без съответната комуникация с тази агенция или с          този колега;
 
     2. Социалният работник, който обслужва клиентите на колеги по време на временно          отсъствие или спешен случай трябва да обслужва тези клиенти със същото внимание          отдадено на всеки клиент.
 

ІV. Отговорността на социалния работник към РАБОТОДАТЕЛИ и работодателни орга-низации
 
М. Ангажименти към работодателна организация - Социалният работник трябва да остане верен на задълженията си направени към работодателната организация.
 
     1. Социалният работник трябва да действа за подобвяването на политиките и процедурите          на работодателната агенция и за експедитивността и ефикасността на услугите;
 
     2. Социалният работник не трябва да приема назначаването и да поставя хора от          студентските полета в организация, която е в настоящето под публичната санкция на          НАСР за нарушаване на стандартите на служители или налагане на ограничения на или          наказания за професионални действия от страна на клиентите;
 
     3. Социалният работник трябва да работи за предотвратяване и премахването на          дискриминация в работните задачи на работодателната организация и в нейните          работодателни политики и практики;
 
     4. Социалният работник трябва да използва с добросъвестно отношение и само за целите,          за които те са предназначени, ресурсите на работодателната организация.
 

V. Етичната отговорност на социалният работник към ПРОФЕСИЯТА
 
Н. Запазване на целостта на професията - Социалният работник трябва да поддържа и подо-брява ценностите, етиката, познанието и минисията на професията:
 
     1. Социалният работник трябва да защитава и подсилва достойнството и почтеността на          професията и трябва да е отговорен и силен в дискусии и критики към професията;
 
     2. Социалният работник трябва да предприема действие по местни канали срещу неетично          поведение на всеки други представител на професията;
 
     3. Социалният работник трябва да работи за предотвратявенето неопълномощена и          неквалифицирана практика на социалната дейност;
 
     4. Социалният работник не трябва да прави погрешно представяне при разгласяване на          квалификация, компетентност, услуги и резултати, които ще бъдат постигнати.
 
О . Обслужване на общността - Социалният работник трябва да помага на професията в поставянето на социалните услуги на разположение на широката публика:
 
     1. Социалният работник трябва да допринася с време и професионална вещина към          дейности, които насърчават респект към ползата, почтеността и компетентността на          професията на социалната дейност;
 
     2. Социалният работник трябва да спомага за формулирането, развитието, въвеждането и          осъществяването на социални политики в подкрепа на професията.
 
П. Развитие на познание - Социалният работник трябва да поеме отговорност за установяване, развитие и пълна употреба на познание за професионалната практика:
 
     1. Социалният работник трябва да основава практиката на утвърдено познание, свързано          със социалната дейност;
 
     2. Социалният работник трябва старателно да проучва и да бъде в течение с          възникващите новини, свързани със социалната дейност;
 
     3. Социалният работник трябва да допринесе към базата на познание в социалната          дейност и да споделя знанието от проучвания и мъдростта на практиката с колеги.
 

VІ. Етичната отговорност на социалния работник към ОБЩЕСТВОТО
 
Р. Спомагане за общественото благосъстояние - Социалният работник трябва да спомага за цялостното благосъстояние на обществото:
 
     1. Социалният работник трябва да действа за предотвратяването и премахването на          дискриминацията на всеки човек или група на основата на раса, цвят, пол, сексуална          ориентация, възраст, религия, национален произход, семейно положение, политически          убеждения , умствени и психически недъзи или други предпочитания, или лично          описание, положение и състояние;
 
     2. Социалният работник трябва да действа за осигуряване на всички хора да имат достъп          до ресурсите, услугите и възможностите, от които се нуждаят .
 
     3. Социалният работник трябва да действа за разширяването на избор и възможност за          всички хора - с особено внимание към потиснатите хора или групи или тези в          неравностойно положение;
 
     4. Социалният работник трябва да спомага за условия, които насърчават уважение към          разнообразието от култури, които съставят американското общество;
 
     5. Социалният работник трябва да доставя съответните професионални услуги в спешните          обществени ситуацаии;
 
     6. Социалният работник трябва да защитава промени в политиката и правосъдието - за да          подобри социалните условия и да спомага за социална справедливост;
 
     7. Социалният работник трябва да окуражава информирано участие на публиката в          оформянето на политики и институции.
 
Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ