ЕТИКА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА -
ПРИНЦИПИ И СТАНДАРТИ

 
Приети от Официалното събрание на МФСР, Коломбо, Шри Ланка, 6-8 юли 1994.

 

1. Произход
 
     Етичното съзнание е необходима част от професионалната политика на всеки социален работник. Неговата или нейната способност да действа етично е важен аспект на качеството на обслужването, предложено на клиентите.
     Целта на работата на МФСР над етиката е да насърчава етични дискусии - в асоциациите членки и сред изпълнителите на социалната дейност в държавите членки.
     Базата на по-нататъшното развитие на работата на МФСР над етиката може да се намери в "Етика на социалната дейност - принципи и стандарти", която се състои от два документа - "Международна декларация на етичните принципи на социалната дейност" и "Международни етични стандарти за социални работници".
     Тези документи представят основните етични принципи на професията на социалния работник, препоръчват процедури, когато работата поставя етични дилеми, занимават се с връзката на професията или на отделния социален работник с клиенти, колеги и др. в областта. Документите са съставни части на продължителен процес на практикуване, преоценка и доработване.
 

2. Международна декларация на етичните принципи на социалната дейност
 
2.1. Представяне
 
     МФСР признава нуждата от Декларация на етичните принципи за ръководство в справянето с етични проблеми в социалната дейност.
 
     Целите на Международната декларация на етичните принципи са:
     1) да формулира набор от основни принципи на социалната дейност, които могат да          бъдат приспособени към културната и социалната обстановка;
     2) да разпознае етичните проблемни области в практиката на социалната дейност
         (по-надолу споменати като "проблемни области");
     3) да осигури ориентири при избор на методи за справяне с етичните въпроси и          проблеми (по-долу споменати като "методи за справяне с етичните въпроси и          проблеми").
 

Съгласие
 
     Международната Деклерация на етичните принципи предполага и двете асоциации членки на МФСР и техните съставящи ги членове да спазват формулираните в нея принципи. МФСР очаква всяка асоциация членка да помага на членовете си да разпознаят и да се справят с етичните въпроси и проблеми в практикуването на тяхната професия.
     При пренебрегване на спазването на тези принципи асоциациите членки на МФСР и техните отделни членове могат да уведомяват Изпълнителната комисия на МФСР. Национални асоциации, които изпитват трудности при приемането на тези принципи, трябва да известят Изпълнителната комисия. Тя може да наложи изпълнението на условията и намеренията на Декларацията на етичните принципи над асоциацията, която пренебрегва и не спазва тези принципи. Ако това не е достатъчно Изпълнителната комисия може, като последвала мярка, да предложи временно или постоянно отстраняване на асоциацията.
     Международната декларация на етичните принципи трябва да бъде направена публично известна. Това би спомогнало на клиенти, работодатели, професионалисти от други области и шиороката публика да имат очаквания в съответствие с етичните основи на социалната работа.
     Ние признаваме, че един по-детайлен набор от етични стандарти би бил нереалистичен за някои от асоциациите членки поради законови, културни и правителствени разлики сред държавите членки.
 

2.2. Принципите
 
     Социалните работници обслужват развитието на човешките същества чрез спазване на следните основни принципи:
     2.2.1. Всяко човешко същество има уникална стойност, която оправдава морално               отношение към този човек;
     2.2.2. Всеки индивид има правото на себереализация - разбира се, доколкото тя не               посяга на същото право на другите и има задължението да допринесе за               благосъстоянието на обществото;
     2.2.3. Всяко общество, независимо от формата си, трябва да функционира, за да носи               максимална полза на всички свои членове;
     2.2.4. Социалните работници имат задължение към принципите на социалната               справедливост;
     2.2.5. Социалните работници имат отговорността да бъдат цялостно отдадени - чрез               обективни и професионални познания и умения, за да помагат на индивиди, групи,               общности и общества - в развитието им и при разрешаването на конфликти               между личности и обществото, и на последиците от конфликтите;
     2.2.6. От социалните работници се очаква да доставят възможно най-добрата помощ               на всеки, който търси тяхната помощ и съвет - без несправедлива               дискриминация на базата на пол, възраст, инвалидност, цвят, раса, език, социална               класа, религия, политически възгледи или сексуална ориентация;
     2.2.7. Социалните работници уважават основните човешки права на индивиди и               групи, както е изразено в Универсалната декларация на човешките права на САЩ и               други международни конвенции, извлечени от тази Декларация;
     2.2.8. Социалните работници обръщат внимание на принципите на личната тайна,               конфиденциалността и отговорната употреба на информация в професионалната им               работа. Социалните работници уважават оправданата конфиденциалност дори               когато законодателството на тяхната страна е в противоречие с това изискване;
     2.2.9. От социалните работници се очаква да работят в пълно сътрудничество със               своите клиенти, работейки най-вече за клиентите, но обръщайки необходимото               внимание на интересите и на други включени. Клиентите са окуражавани да               участват възможно най-активно и трябва да бъдат информирани за               евентални рискове или полза от предложени начини на действия;
     2.2.10. Социалните работници главно очакват клиентите да поемат отговорност в               сътрудничеството си с тях за определяне на начини на действие, влияещи на               техния живот. Принуждаване, което може да е необходимо за решаване на               проблемите на едната страна за сметка на интересите на други включени, трябва да               настъпи само след внимателно, подробно оценяване исканията на двете страни.               Социалните работници трябва минимално да използват съдебното               принуждаване;
     2.2.11. Социалната дейност е несъвместима с подкрепа (пряка или непряка) от страна               на индивиди, групи, политически сили или структури на властта, които потъпкват               подобните на тях човешки същества като си служат с брутални средства               (тероризъм, изтезания и други подобни);
     2.2.12. Социалните работници вземат етично оправдани решения и ги защитават,               обръщайки необходимото внимание на Международната деклерация на етичните               принципи на МФСР и на "Международните етични стандарти за социални работници",               приети от техните национални професионални асоциации.
 

2.3. Проблемни области
 
     2.3.1. Проблемните области, повдигащи етични въпроси директно, не са задължително               универсални - поради културни и правителствени различия. Всяка национална               асоциация е окуражавана да насърчава дискусии по важни въпроси и проблеми,               особено специфичните в страната им.
 

Следните проблемни области обаче са широко разпознати:
 
     1) Когато лоялността на социалния работник е по-средата на противоположни          интереси:
 • между тези на самия социален работник и на клиента;
 • между противоположни интереси между отделни клиенти и други индивиди;
 • между противоположни интереси на групи от клиенти;
 • между групи от клиенти и останалото общество;
 • между институции и групи от клиенти;
 • между институция (работодател) и социален работник;
 • между различни групи от професионалисти.
     2) Когато е налице фактът, че социалният рабонник едновременно е в ролята и на помагач и на контролиращ.
     Връзката между тези два противоположни аспекта на социалната дейност изисква изяснение, базирано на ясен избор на ценности - за да се избегне смесването на мотивите или липсата на яснота в мотивите, действия и последици на действия.
     Когато от социалните работници се очаква да играе роля при осъществяване на държавен контрол над гражданите, те са задължени да изяснят етичните аспекти в тази роля и да каква степен тази роля е приемлива във връзка с основните етични принципи на социалната дейност.
 
     3) Когато дългът на социалния работник да защитава интересите на клиента влиза в конфликт с искания за експедитивност и ползотворност.
     Този проблем става важен с навлизането и употребата на информационни технологи в сферата на социалната дейност.
 
     2.3.3. Принципите, обявени в раздел 2.2, винаги трябва да са в основава на преценката               или избора, които прави социалният работник при справяне с конкретни въпроси и               проблеми.
 

2.4. Методи за решение на проблеми
 
     2.4.1. Различните национални асоциации на социалните работници са задължени да се               отнасят към фактите по такъв начин, че етичните въпроси и проблеми да бъдат               разглеждани, както и да се прави опит да бъдат решени чрез колективни форуми в               организацията. Подобен форум трябва да подпомогне отделния социален работник               да дискутира, анализира и разглежда етични въпроси и проблеми в сътрудничество               със свои колеги, други експертни групи и страни, които са повлияни от предмета на               дискусията. В допълнение подобни форуми трябва да дадат на социалния работник               възможност да получи съвет от колеги. Етични анализи и дискусии винаги трябва да               се опитват да формулират ясни възможности и опции.
     2.4.2. Асоциациите членки са задължени да създават и/или адаптират етичните стандарти               за различните полета на дейност, особено за онези полета, където има сложни               етични въпроси и проблеми, както и области в които етичните принципи на               социалната дейност могат да влезнат в конфликт със съответната правна система на               страната или с политиката на органите на властта.
     2.4.3. Когато се поставят етични основи, като насоки за действие в практиката на               социалната дейност, задължение на асоциоациите е да помагат на отделния               социален работник в анализирането и разглеждането на етични въпроси и проблеми               на базата на:
     1) Основните принципи на Декларацията (раздел 2.2.);
     2) Етичният/моралният и политическият контекст на работата, напр. анализ на ценностите          и силите, които задават рамковите условия на конкретното действие;
     3) Мотивите в работата, напр. стремеж към по-висши цели и намерения, които отделният          социален работник може да има в своята работа;
     4) Природата на работата, напр. помощ в правенето на анализ на моралното съдържание          на работата, напр. употребата на принуда противопоставено на доброволното          съдействие, покровителство срещу участие и др.под.;
     5) Последиците, които работата може да има за различни групи, напр. анализ на          последиците на различни начини в работата за всички включени страни - в къс или в          дълъг период.
     2.4.4. Асоциациите членки са отговорни за насърчаването на дебати, обучение и               проучване относно етичните въпроси.
 

3. Международни етични стандарти за социални работници
 
     Този раздел е основан на "Международния кодекс на етиката за професионалния социален работник", приет от МФСР през 1976, но не включва етични принципи, защото сега те се съдържат в нова отделна Международна декларация на етичните принципи на социалната дейност, в раздел 2.2. на настоящия документ.
 

3.1. Встъпление
 
     Социалната дейност произхожда и от хуманитарни, и от религиозни, и от демократични идеали и философии. Има универсално приложение да посреща човешките нужди, възникващи от взаимодействия между личността и обществото, и да развива човешкия потенциал.
     Професионалните социални работници са отдадени да служат:
 • за благосъстоянието и себереализацията на човешките същества;
 • за развитието и съответна употреба на утвърденото познание относно човешкото и общественото поведение;
 • за развитието на ресурси за посрещането на индивидуални, групови, национални и международни нужди и очаквания;
 • и за постигането на социална справедливост.
     На базата на Международната декларация на етичните принципи в социалната дейност социалният работник е задължен да приеме тези стандарти на етичното поведение.
 

3.2. Основни стандарти на етичното поведение
 
     3.2.1. Стремеж да се разбере всеки отделен клиент и системата на клиента, както и               елементите, които влияят емоционално на поведението и изискваната услуга;
     3.2.2. Подържане и развитие на ценностите, познанието и методологията на професията               - въздържайки се от всякакво поведение, което накърнява практиката в               професията;
     3.2.3. Приемане на професионалните и персоналните ограничения;
     3.2.4. Окуражаване адаптирането и използването на всякакви познания и умения,               които могат да бъдат полезни в работата;
     3.2.5. Прилагане на съответните методи при развитието и адаптирането на различни               познания;
     3.2.6. Прилагане на професионални експертизи за развитието на политики и програми,               които подобряват качеството на живот в обществото;
     3.2.7. Разпознаване и обяснение на социалните нужди (потребности);
     3.2.8. Разпознаване и обясние на генезиса и природата на социалните проблеми -               индивидуални, групови, общностни, национални, международни;
     3.2.9. Разпознаване и обяснение на работата в професията на социалните работници;
     3.2.10. Изясняване дали публичните изяви са от името на отделни социални работници,               или са от името професионална асоциация, агенция, организация или друга група.
 

3.3. Стандарти на социалната работа, свързани с клиентите
 
     3.3.1. Приемане на отговорност към определени клиенти, но в рамките на мрежата от               ограничения, поради етичните претенции и на други.
     3.3.2. Зачитане правото на клиента да има отношения на доверие, на запазване на               личната тайна и конфиденциалност, и за отговорно използване на информацията.               Набирането на данни и информация трябва да съответства на професионалната               функция, както и на информираността на клиента данните как и за какво ще бъдат               използвани. Никаква информация не бива да се издава без разрешение от страна на               клиента, с изключение на случаите, когато клиентът не може да бъде отговорен, или               друг може да го застраши.
     3.3.3. Разпознаване и уважение към индивидуалните цели, отговорности, на               разнообразието сред клиентите. Професионалната услуга трябва да помага на               клиентите да поемат отговорност за своите действия - в обсега на агенцията и               на социалната среда на самия клиент. Освен това трябва да помага на всички               клиенти с еднаква готовност. Където професионалната услуга не може да бъде               изпълнена при такива условия, клиентите трябва да бъдат уведомени навреме и               точно, за могат да действат свободно.
     3.3.4. Помагане на клиентите - индивид, група, общност или общество - да постигнат               себереализация и максимален потенциал в рамките на съответните права и               на другите. Услугата трябва да помага на клиента той самият да разбере и да               използва професионалните взаимоотношения на социалния работник, за да може да               се продължи отстояването на желанията и интересите на клиента.
 

3.4. Стандарти на социалната дейност, свързани с агенции и организации
 
     3.4.1. Сътрудничество с тези агенции и организации, чийто политики, процедури и               опарации са насочени към адекватното изпълнение на услугата и окуражаване на               професионалната практика съответно етичните принципи на МФСР.
     3.4.2. Отговорно изпълнение на обявените цели и функции на агенцията или               организацията, допринасяйки за развитието на здрави политики, процедури и               практики, за да може да се постигнат възможно най-добрите стандарти и практики.
     3.4.3. Запазване на оптимална отговорност към клиента, въвеждайки желани промени в               политиките, процедурите и практиките по местните канали на агенцията и               организацията. Ако не са постигнати необходимите поправки след изчерпване на               каналите, отправяне на уместни искания към по-висши власти или по-широка               общественост.
     3.4.4. Осигуряване на професионално обяснение пред клиента или общността за               експедитивност и ефикасност, като периодично се преоценява процеса и ресурсите               за справяне с проблема.
     3.4.5. Използване на всички възможни етични средства за да се премахне не етичната               практика, когато политики, процедури и практики са в пряк конфликт с етичните               принципи на социалната дейност.
 

3.5. Стандарти на социалната дейност, свързани с колегите
 
     3.5.1. Признаване на образованието, обучението и изпълнението на колегите в социалната               дейност и професионалисти от други областти, разширявайки необходимото               сътрудничество. Това ще увеличи ефективността на услугата.
     3.5.2. Приемане на различия в мнението и практиката на колеги в социалната дейност и               други професионалисти, изразявайки критика, но по колегиален и отговорен начин.
     3.5.3. Допринасяне и споделяне на възможности за познание, опит и идеи с всички колеги               в социалната дейност, професионалисти от други областти и доброволци за целите               на взаимния напредък.
     3.5.4. Поставяне на всякакви нарушения на професионалната етика и стандарти на               вниманието на съответните органи вътре и извън професията. При нужда по уместен               начин се включват и съответните клиенти.
     3.5.5. Защитаване на колегите срещу несправедливи действия.
 

3.6. Стандарти свързани с професията
 
     3.6.1. Запазване на ценностите, етичните принципи, познание и методология на               професията и допринасяне за тяхното изясняване и подобрение.
     3.6.2. Подържане на професионални стандарти на практиката и дейността за техния               напредък.
     3.6.3. Защитаване на професията срещу несправедлива критика, работа за да се увеличи               увереността в нуждата от професионална практика.
     3.6.4. Конструктивна критика към професията, нейните теории, методи и практики.
     3.6.5. Окуражаване на нови подходи и методологии, необходими, за да се посрещнат нови               и съществуващи нужди.
 
Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ