НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА
И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ИНСТИТУЦИИ,
КАКТО И ЗА ТЯХНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ

 
Приета с ПМС № 181 от 11.08.2003 г., обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2003 г.

 

Глава първа
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на мерки за:
       1. предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани        институции;
       2. реинтеграция на детето в семейството;
       3. подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят        детето след раждането.
 
Чл. 2. (1) Мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в        специализирани институции и мерките за реинтеграция на детето в семейството се        предприемат с ЦЕЛ осигуряване защита на правата на детето.
       (2) Предотвратяване изоставянето на деца и реинтеграция на детето в семейството се        осъществяват чрез мерки за закрила в семейна среда в зависимост от възможностите        на семейството за отглеждане и възпитание на детето.
       (3) Мерките за закрила на детето могат да се осъществяват и чрез социални услуги.
 
Чл. 3. (1) Мерките по чл.2 се определят и провеждат от дирекция "Социално        подпомагане" по настоящия адрес на родителите в сътрудничество с дирекция        "Социално подпомагане", в която е получен сигналът или където детето е настанено        извън семейството.
       (2) Мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в        специализирани институции при всеки конкретен случай имат временен характер и се        прилагат за срок не по-дълъг от 12 месеца.
       (3) Мерките за реинтеграция на детето в семейството при всеки конкретен случай имат        временен характер и се прилагат за срок не по-дълъг от 18 месеца.
 

Глава втора
 
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА
И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ
 

Раздел I
 
УСЛОВИЯ за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции
 
Чл. 4. Мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани        институции се предприемат при наличие на едно или повече от следните        обстоятелства:
       1. подадена молба в дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето в        специализирана институция;
       2. настаняване в специализирана институция на друго дете от семейството;
       3. родителите са изразили намерение за настаняване на детето в специализирана        институция;
       4. родителите са без постоянни доходи и/или без жилище;
       5. установени сериозни здравословни проблеми на член от семейството или на самото        дете;
       6. родителите не осигуряват условия за физическото и психическото развитие на        детето;
       7. установено пренебрегване на детето;
       8. детето е с увреждане;
       9. други обстоятелства, които поставят детето в риск от изоставяне.
 
Чл. 5. Мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани        институции се предприемат спешно, когато има непосредствен риск от изоставяне        на дете или настаняването му в специализирана институция при наличие на някое от        следните обстоятелства:
       1. заявено желание на някой от родителите на новородено в родилно отделение да        изостави детето или да го настани за отглеждане в специализирана институция;
       2. изоставяне на новородено дете от майката в родилно отделение;
       3. непотърсено от родителите дете, прието в лечебно заведение, в 7-дневен срок от        деня, в който е трябвало да бъде изписано;
       4. други обстоятелства, които поставят детето в непосредствен риск от изоставяне.
 
Чл. 6. Мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани        институции се предприемат по отношение на бременна жена в риск да изостави        детето си след раждането при наличие на някое от следните обстоятелства:
       1. жената е непълнолетна;
       2. жената не е омъжена;
       3. жената е без доходи и/или жилище;
       4. жената е с психически смущения и/или проблеми в общуването;
       5. жената е била обект на насилие;
       6. жената има едно или повече деца в риск;
       7. жената има едно или повече деца с увреждане;
       8. други обстоятелства, които поставят детето в риск от изоставяне.
 

Раздел II
 
РЕД за осъществяване на мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции
 
Чл. 7. Мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в        специализирани институции се осъществяват по реда на глава трета от Правилника за        прилагане на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 66 от 2003 г.).
 
Чл. 8. (1) Всеки постъпил в дирекция "Социално подпомагане" сигнал за дете, за което        съществува риск от изоставяне или настаняване в специализирана институция, се        проверява за наличие на обстоятелствата по чл. 4, 5 и 6.
       (2) Проверката на сигнал, изискващ спешно предприемане на мерки при условията на        чл.6, се извършва в срок един ден от постъпването му в дирекция "Социално        подпомагане".
 
Чл. 9. (1) Управител на лечебно заведение или упълномощено от него лице, който има        информация за дете в непосредствен риск от изоставяне или настаняването му в        специализирана институция, е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа, да уведоми        дирекция "Социално подпомагане" на територията на съответната община.
       (2) Социалният работник извършва проверка на сигнала в лечебното заведение, където        се намира детето, и оказва първоначална подкрепа на майката.
       (3) Управителят на лечебното заведение осигурява достъпа на социалния работник до        майката и детето и оказва съдействие за проверката на сигнала.
 
Чл. 10. Социалният работник извършва оценяване по случая, което се описва във формуляр        съгласно приложение № 1.
 
Чл. 11. Социалният работник провежда среща с детето, с неговите родители и по своя        преценка - със специалисти, като изготвя план за действие съгласно приложение № 2.
 
Чл. 12. (1) Социалният работник прави преглед на изпълнението на плана за действие        периодично най-малко веднъж на 3 месеца.
       (2) Прегледът на плана за действие се извършва с участието на родителите, детето и по        преценка на социалния работник - с участието и на други заинтересувани лица.
 
Чл. 13. Прилагането на мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им        в специализирани институции се прекратява:
       1. при отпадане на риска от изоставяне на детето или настаняването му в        специализирана институция;
       2. когато се налага предприемането на друга мярка за закрила.
 
Чл. 14. (1) При отпадане на риска от изоставяне на детето социален работник от дирекция        "Социално подпомагане" осъществява наблюдение в срок до 6 месеца.
       (2) Резултатите от наблюдението се отразяват във формуляр съгласно приложение № 3.
 
Чл. 15. При повторно получаване на сигнал за същото дете, след отпадане на риска от        изоставяне и приключило наблюдение, случаят се разглежда като нов по реда на тази        глава.
 

Глава трета
 
МЕРКИ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙСТВОТО
 

Раздел I
 
УСЛОВИЯ за осъществяване на мерките по реинтеграция на детето в семейството
 
Чл. 16. Мерки по реинтеграция на детето в семейството се осъществяват по реда на глава        трета от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
 
Чл. 17. Мерки по реинтеграция на детето в семейството се предприемат при наличие на едно        или повече от следните обстоятелства:
       1. детето, настанено за отглеждане в специализирана институция, в приемно семейство        или в семейство на роднини и близки, не е прекъснало връзката си с родителите;
       2. изявено желание от страна на родителите за връщане на детето в семейството;
       3. родителите са способни да осигурят условия за физическото и психическото развитие        на детето;
       4. в семейството няма друго дете, което е в риск от изоставяне;
       5. други обстоятелства, при които връщането на детето в семейството е в негов интерес.
 

Раздел II
 
РЕД за осъществяване на мерките по реинтеграция на детето в семейството
 
Чл. 18. Социална работа по случай за реинтеграция на детето в семейството започва:
       1. след постъпване на сигнал в дирекция "Социално подпомагане";
       2. ако планът за действие на детето, настанено извън семейството, предвижда        възможност за реинтеграция в семейството;
       3. при прекратяване на настаняването извън семейството по чл.29, т. 1, 2 и 8 от Закона за        закрила на детето.
 
Чл. 19. (1) Оценяването по случая включва оценяване на детето, настанено извън        семейството, и на родителите, като се описва във формуляр съгласно приложение № 1.
       (2) При наличие на план за действие оценяването на детето и на родителите се извършва        едновременно, а при всички останали случаи първо се оценяват родителите.
       (3) Оценяването на детето се извършва от социалния работник от дирекция "Социално        подпомагане" по настоящия адрес на детето.
       (4) Директорът на специализираната институция или семейството на близки и роднини,        или приемното семейство, в което е настанено детето, осигурява условия и съдейства на        социалния работник за извършване оценяването на детето.
       (5) Оценяването на родителите се извършва от социалния работник от дирекция        "Социално подпомагане" по настоящия им адрес.
       (6) След извършване на оценяването социалният работник по ал.3 обобщава        информацията.
 
Чл. 20. Социалният работник по чл.19, ал.3 провежда среща с детето, с неговите родители и        по негова преценка - със специалисти, като изготвя план за действие съгласно        приложение № 2.
 
Чл. 21. Директорът на специализираната институция или семейството на близки и роднини,        или приемното семейство, в което е настанено детето, осигурява условия и съдейства на        социалния работник за изпълнението на предвидените в плана по чл. 20 действия.
 
Чл. 22. (1) Социалният работник прави преглед на плана за действие периодично
       най-малко веднъж на 3 месеца.
       (2) Прегледът на плана се извършва с участието на родителите, детето и по преценка на        социалния работник и на други заинтересувани лица.
 
Чл. 23. (1) При връщане на детето в семейството социалният работник осъществява        подкрепа на детето и семейството за определен в плана за действие срок.
       (2) В срока по ал.1 социалният работник прави преглед на случая периодично
       най-малко веднъж на 3 месеца.
 
Чл. 24. Прилагането на мерките по реинтеграция на детето в семейството се прекратява,        когато:
       1. детето е върнато в семейството по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето;
       2. се налага предприемането на друга мярка за закрила.
 
Чл. 25. След успешно приключила реинтеграция на детето в семейството дирекция        "Социално подпомагане" осъществява наблюдение на детето в срок до 6 месеца,        като резултатите от наблюдението се отразяват във формуляр съгласно приложение № 3.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. В случаите по § 35 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение        и допълнение на Семейния кодекс (ДВ, бр. 63 от 2003 г.), когато съдът постанови мярка        за закрила съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето, дирекция "Социално        подпомагане" проучва възможностите за реинтеграция на детето в семейството.
 
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на детето.
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 

Приложение № 1 към чл. 10 и чл. 19, ал. 1
 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЛУЧАЯ
 
Име, презиме и фамилия на детето: ЕГН, адрес. Информация, получена от: .....
 
       1. Структура на семейството: (име; възраст; ЕГН; връзка; семейно положение; адрес)        За първи път ли се регистрира детето в отдел "Закрила на детето"? да, не
 
Детето е включено в регистъра за:
 
       2. Основни данни за детето (раждане; важни събития от живота на детето; отглеждане в        институция - период; връщане в биологичното семейство; раждане на друго дете в        семейството; и др.):
       3. Здравословно състояние, описание на минали, настоящи и хронични заболявания и        други данни, установени от ЛКК (физическо; психоемоционално)
       4. Образование (с пояснение; описание на посещаваните детски заведения, училища        или образователна степен; специфични образователни потребности):
       5. Режим на отглеждане (дневен режим и особености в отглеждането, ако има такива):
       6. Психическо състояние на детето:
       7. Рискове за детето:
       8. Взаимоотношения между членовете на семейството, както и с други значими за        детето хора:
       9. Жилищни условия:
       10. Работа-доходи на членовете на семейството:
       11. Здравословни проблеми в семейството:
       12. Подкрепяща среда за детето и семейството: възрастни или деца, които детето        чувства като близки и на които би се доверило; институция:
       13. Какъв тип помощ е поискана?
       14. Какъв тип помощ е нужна?
       15. Кои институции могат да предоставят допълнителна информация?
       16. Събрани документи: ......................................................
 
       Социален работник (име, фамилия, длъжност, подпис) :
       Дата
 

Приложение № 2 към чл. 11 и 20
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 
       Мерки на закрила (планирани дейности)
       Ресурс за осъществяване на плана
       Отговорник за изпълнението на плана
       Срок
 
       Социален работник (име, фамилия, длъжност, подпис) :
       Дата
 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 2 и чл. 25
 
ЛИСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИКЛЮЧЕН СЛУЧАЙ
 
       Входящ № ...........         Дата: ......
 
       1. Място на наблюдението:
       2. Цел на посещението:
       3. Установени факти:
       4. Произтекли от срещата задачи:
 
       Социален работник (име, фамилия, длъжност, подпис) :
       Дата
 
Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ