ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 
Приет с ПМС № 153 на МС от 14.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.

 

Глава първа
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на        детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на        финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.
 
Чл. 2. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето разработва всяка        година проект на Национална програма за закрила на детето, която съвместно с        министъра на труда и социалната политика предлага на Министерския съвет.
       (2) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отчита изпълнението на        Националната програма за закрила на детето с ежегодния доклад до Министерския съвет        по чл.17а, т.16 от Закона за закрила на детето.
 
Чл. 3. (1) Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция "Социално        подпомагане" общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на        децата и техните семейства в общината.
       (2) В общинската програма по ал.1 се планират и социалните услуги за деца.
 

Глава втора
 
ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 
Чл. 4. (1) При осъществяване на своите функции и правомощия органите за закрила на детето        се ръководят от висшите интереси на детето във всички свои действия, отнасящи се до        децата и техните семейства.
       (2) Органите за закрила на детето са длъжни да осигурят на детето закрила и грижи,        каквито са необходими за неговото благосъстояние, като предприемат своевременно        всички необходими законодателни и административни мерки.
 
Чл. 5. (1) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето работят в        координация, съдействие и сътрудничество при осъществяване на дейностите по закрила        на детето.
       (2) Органите по ал. 1 съобразно своята компетентност координират действията си, като        формулират общи цели и правила на работа.
       (3) Органите по ал. 1 си съдействат, като предприемат съгласувани действия при        работата си по конкретни случаи за закрила на децата и техните семейства.
 
Чл. 6. (1) Комисията за закрила на детето е консултативен орган към дирекция "Социално        подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане на територията на съответната        община.
       (2) Комисията по ал.1:
       1. подпомага дирекция "Социално подпомагане" при разработването на общинска        програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в        съответната община;
       2. подпомага дирекция "Социално подпомагане" за сътрудничеството, координацията и        обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица с нестопанска        цел при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво;
       3. осъществява други дейности, възложени с нормативен акт.
 
Чл. 7. (1) Комисията за закрила на детето се състои от 9 до 15 членове. Председател на        комисията е директорът на дирекция "Социално подпомагане".
       (2) За участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и лица с обществен        авторитет, учени, както и представители на медиите в общината.
 
Чл. 8. (1) Комисията за закрила на детето провежда редовни заседания най-малко веднъж на        два месеца по предварително установен дневен ред.
       (2) Всяка комисия за закрила на детето приема правила за реда и организацията на        своята работа.
       (3) Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на комисията се        осъществява от дирекция "Социално подпомагане".
 

Глава трета
 
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 
Чл. 9. (1) Закрила на дете се предоставя след постъпване на сигнал в отдел "Закрила на        детето" в дирекция "Социално подпомагане".
       (2) Сигналът може да бъде подаден от самото дете, родителите, физически лица,        държавни органи или други юридически лица.
 
Чл. 10. (1) Сигналът може да постъпи в отдел "Закрила на детето" писмено, устно или чрез        активно набиране на информация от социалните работници в отдела.
       (2) Писмено постъпилият сигнал се завежда в дневник за регистриране съгласно        приложение № 1.
       (3) Устно постъпилият сигнал се описва във формуляр съгласно приложение № 2, след        което се завежда в дневника по ал. 2.
       (4) Активно набиране на информация от социалните работници се осъществява чрез        проучване състоянието на децата и семействата в общината.
       (5) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над        дете, или по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане".
 
Чл. 11. Сигнал по въпрос, който се отнася до дейността на другаинституция, се изпраща към        нея по компетентност.
 
Чл. 12. (1) При постъпване на сигнал за нарушаване правата на дете в Държавната агенция        за закрила на детето председателят го препраща незабавно в отдел "Закрила на детето"        в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
       (2) При постъпване на сигнал за нарушаване правата на дете в органите на        Министерството на вътрешните работи сигналът се изпраща незабавно и в отдел "Закрила        на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
 
Чл. 13. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" съвместно с началника на        регионалния инспекторат по образованието и директора на районния център по        здравеопазване предоставят писмено информация на всички държавни, общински и        частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, специализирани институции,        лечебни заведения и общопрактикуващи лекари за телефон и адрес за уведомяване        съгласно чл.7 от Закона за закрила на детето.
 
Чл. 14. Социалният работник извършва проучване и събира необходимата информация от        семейството, детето, училището, детската ясла и градина, специализираната институция,        роднини, близки, съседи, друга дирекция "Социално подпомагане", личен лекар и от        други източници при необходимост.
 
Чл. 15. (1) Социалният работник открива досие на детето, в което се прилагат всички        събрани по случая документи, сведения и данни, отнасящи се до детето.
       (2) Развитието на случая се отразява във формуляр съгласно приложение № 3.
 
Чл. 16. (1) Срокът за събиране на първоначална информация и оценяване по сигнала е 10        дни от получаването му в отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално        подпомагане".
       (2) Срокът за оценяване по случая е 4 седмици от получаването на сигнала в отдел        "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане".
       (3) Въз основа на събраната информация социалният работник:
       1. предлага на началника на отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално        подпомагане" прекратяване на работата по случая, ако не се установи нарушаване на        правата на детето, или
       2. изготвя план за действие, който включва краткосрочните и дългосрочните действия и        мерки за закрила.
 
Чл. 17. (1) Планът за действие се съгласува с родителите на детето, настойника, попечителя        или с лицето, полагащо грижи за него.
       (2) Социалният работник прави периодично преглед на плана за действие, но не
       по-рядко от 6 месеца.
 
Чл. 18. (1) Целта на мерките за закрила в семейна среда е да бъдат подпомогнати детето и        семейството в зависимост от възможностите за отглеждане и възпитание на детето.
       (2) Мерките, предвидени в чл. 23 от Закона за закрила на детето, се прилагат съгласно        изготвения план за действие.
       (3) Мерките за закрила на детето могат да се осъществяват и чрез социални услуги.
       (4) При отказ за сътрудничество от страна на родител, настойник или попечител или на        лицето, което полага грижи за детето, по предложение на социалния работник, водещ        случая, директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава задължително        предписание.
       (5) Задължителното предписание по ал. 4 се обжалва по реда на Закона за        административното производство.
 

Чл. 19. (1) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" предоставя на        детето, родителите, настойниците и попечителите или на лицата, полагащи грижи за        детето:
       1. информация за социалните услуги за деца и семейства на територията на областта        съобразно потребностите на детето и изготвения план за действие;
       2. списък на доставчиците на съответната социална услуга;
       3. проект на договор за предоставяне на социалната услуга.
       (2) Родителите или лицата, полагащи грижи за детето, както и децата се насърчават за        активно участие в избора на социалните услуги.
       (3) При определяне на необходимостта от ползване на социални услуги първостепенно        значение имат висшите интереси на детето.
 
Чл. 20. (1) При постигане на съгласие за предоставяне на социални услуги и избор на        доставчика на социалната услуга между отдел "Закрила на детето" в дирекция        "Социално подпомагане" и родителите на детето или настойниците и попечителите те        подават писмена молба до директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия        адрес на детето.
       (2) Дирекция "Социално подпомагане" дава направление съгласно приложение № 4 до        доставчика на социалната услуга.
       (3) Социални услуги по избор на потребителя на социални услуги без направление от        отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" могат да се предоставят,        като се заплаща по договаряне с доставчика на социални услуги.
 
Чл. 21. (1) Дирекция "Социално подпомагане" договаря с други доставчици на социални        услуги одобрените с общинската програма социални услуги за деца с договор по чл. 18,        ал. 5 от Закона за социално подпомагане.
       (2) Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалните        потребители писмена информация съгласно чл. 40в от Правилника за прилагане на        Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от        1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и        98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и        118 от 2002 г. и бр. 40 от 2003 г.), както и да сключи съгласуван с отдел "Закрила на        детето" в дирекция "Социално подпомагане" договор за предоставяне на социални        услуги.
 
Чл. 22. (1) В 10-дневен срок, считано от датата на прекратяване предоставянето на        краткосрочна социална услуга, доставчикът на социални услуги представя в отдел        "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" писмен доклад за резултата, с        оглед на което се актуализира планът за действие.
       (2) При предоставяне на дългосрочна социална услуга писмен доклад се представя и        периодично, но не по-рядко от 3 месеца.
 
Чл. 23. Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след        изчерпване на всички възможности за закрила в семейството, освен в случаите, когато се        налага спешното му извеждане.
 
Чл. 24. (1) При предприемане на настаняване на детето извън семейството се проучва        възможността за настаняване при роднини или близки.
       (2) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" подготвя становище        за годността на близките или роднините да отглеждат детето.
       (3) Близките или роднините на детето дават съгласието си по чл. 27, ал. 2 от Закона за        закрила на детето с писмена декларация до директора на дирекция "Социално        подпомагане".
 
Чл. 25. (1) Кандидатите за осиновители подават в отдел "Закрила на детето" в дирекция        "Социално подпомагане" по настоящия си адрес заявление съгласно приложение № 5 за        изготвяне на писмено заключение за годността им да осиновят дете.
       (2) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" започва проучване        на кандидатите за осиновители в срок една седмица от подаване на заявлението.
       (3) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" и доставчиците на        социални услуги организират самостоятелно и/или съвместно консултации и обучение на        кандидатите за осиновители и на осиновителите.
       (4) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" изготвя писмено        заключение за годността на кандидатите за осиновители да осиновят дете не по-късно от        3 месеца от започване на проучването, след като задължително са провели поне 3 срещи        с тях и поне едно посещение в дома им.
 
Чл. 26. (1) Отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" осигурява        наблюдение за проследяване на адаптацията и развитието на детето в        следосиновителния период в срок една година от датата на осиновяването.
       (2) Първото посещение се осъществява не по-късно от една седмица след постъпване на        информация в отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане", че детето        е осиновено.
       (3) Посещенията се осъществяват не по-малко от четири пъти.
       (4) За всяко посещение се изготвя доклад.
 
Чл. 27. Детето се настанява в приемно семейство с решение на съда или със заповед на        директора на дирекция "Социално подпомагане" като мярка за закрила съобразно        изготвения план за действие.
 
Чл. 28. Настаняването на детето в специализирана институция се предприема като крайна        мярка за закрила след изчерпване на възможностите за отглеждане от роднини или        близки, осиновяване и при липса на подходящо приемно семейство, освен в случаите на        спешно настаняване.
 
Чл. 29. (1) При осъществяване на текущата практическа дейност по закрила на детето        социалният работник информира по подходящ начин родителите и детето за правата и        задълженията им.
       (2) Органите на изпълнителната власт при осъществяване на държавната политика за        закрила на детето според своите правомощия разработват програма за информиране на        децата и родителите относно техните права и задължения.
       (3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето координира действията        на органите на изпълнителната власт при изпълнение на задълженията им по ал. 2.
 
Чл. 30. (1) При осъществяване на държавната политика органите на изпълнителната власт        според своите правомощия предприемат превантивни мерки за сигурност и защита на        детето с цел да се предотврати попадането на детето в риск.
       (2) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето координира действията        на органите на изпълнителната власт при изпълнение на задълженията им по ал. 1.
 
Чл. 31. Дирекция "Социално подпомагане" осигурява правна помощ на детето и родителите,        като дава съвети и консултации по въпроси, свързани с правата на детето.
 
Чл. 32. (1) Дирекция "Социално подпомагане" осигурява специални грижи за децата с        физически и психически увреждания, като консултира предприеманите действия        съвместно с лекар, психолог, педагог или други специалисти при необходимост съобразно        увреждането на детето.
       (2) Здравните заведения и органите, извършващи експертиза на работоспособността,        уведомяват отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" за дете в        риск в 3-дневен срок от раждането на детето или от констатирането на увреждането.
 
Чл. 33. (1) Спешното настаняване извън семейството се предприема в случаите, когато има        опасност за здравето и живота на детето.
       (2) Настаняването се извършва незабавно след получаването на сигнала със заповед на        директора на дирекция "Социално подпомагане".
       (3) При спешно настаняване извън семейството проучването започва незабавно и се        извършва в срок до 10 дни от издаване на заповедта.
       (4) При необходимост от промяна на мярката за закрила или прекратяване на        настаняването директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава нова заповед.
       (5) Дирекция "Социално подпомагане" прави искане пред съда за налагане на мерките        по заповедите по ал. 2 и 4 след приключване на проучването.
 

Глава четвърта
(В сила от 1.01.2004 г.)
 
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
 
Чл. 34. (1) Физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и юридическите лица могат        да предоставят социални услуги за деца след получаване на лицензия и вписване в        регистъра по реда на Закона за социално подпомагане.
       (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на специализираните институции за деца, които        имат статут на държавни или общински юридически лица.
       (3) За получаване на лицензия лицата по ал. 1 подават до председателя на Държавната        агенция за закрила на детето заявление съгласно приложение № 6, към което прилагат        следните документи:
       1. заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация;
       2. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6        месеца от датата на подаване на заявлението;
       3. удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за        обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд;
       4. заверен препис от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
       5. заверен препис от удостоверението за данъчна регистрация;
       6. свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на        управителните им органи;
       7. описание на социалната услуга - за кого е предназначена, дейности, които ще се        извършват, човешки и материални ресурси, финансов план.
       (4) Документ по ал. 3, т. 3 подават само лицата, регистрирани по Търговския закон.
 
Чл. 35. (1) Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им от комисия, съставена от        представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на        образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на        вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на        детето и на Агенцията за социално подпомагане.
       (2) Членовете на комисията се утвърждават поименно от председателя на Държавната        агенция за закрила на детето по предложение на съответните министри и на        изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
       (3) Дейността на комисията се подпомага административно от Държавната агенция за        закрила на детето.
 
Чл. 36. (1) Председателят на комисията свиква заседанията съобразно постъпилите        заявления и уведомява членовете за насрочените заседания.
       (2) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките й        членове.
       (3) Комисията разглежда заявленията за лицензиране, провежда обсъждане и взема        решение с явно гласуване с мнозинство повече от две трети от присъстващите членове.
       (4) При необходимост комисията може да поиска становища от други специалисти в        областта на закрила на детето.
       (5) За заседанията на комисията се води протокол.
 
Чл. 37. (1) В срок един месец от постъпването на заявлението комисията прави мотивирано        предложение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване        или за отказване на лицензия.
       (2) Комисията уведомява заявителя в 7-дневен срок от разглеждането на заявлението        при установена неточност или непълнота в документите по чл. 34, ал. 3 и дава указания        и срок за отстраняването им.
       (3) В този случай срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на съобщението        до отстраняване на непълнотите.
 
Чл. 38. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава лицензия или        отказва издаването й, ако заявителят не отговаря на условията, посочени в чл. 43в от        Закона за закрила на детето, не по-късно от два месеца от постъпване на заявлението за        издаване на лицензия.
       (2) Лицензията се издава в два екземпляра съгласно приложение № 7, като първият        екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Държавната агенция за        закрила на детето.
       (3) Заповедта за издаване на лицензия или отказът за издаването й се съобщава        писмено на заявителя в 7-дневен срок от датата на издаването й.
       (4) Лицензията се връчва след представяне на платежен документ за платена такса за        издаване на лицензия.
 
Чл. 39. При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 34,        ал. 3, доставчикът на социални услуги за деца е длъжен в 14-дневен срок писмено да        уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето и да представи        съответния документ.
 
Чл. 40. Действието на лицензията се прекратява преди изтичането на срока на нейната        валидност считано от датата на:
       1. искането на нейния притежател за прекратяване;
       2. отнемането й.
 
Чл. 41. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава мотивирана        заповед за отнемане на лицензията при констатиране на основанията, посочени в чл. 43д        от Закона за закрила на детето.
       (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица в срок до 7 дни след        датата на издаването на заповедта.
       (3) По преценка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето на        доставчика на социални услуги за деца може да се определи подходящ срок за        отстраняване на нарушението, но не повече от 6 месеца. В случай че в този срок        нарушението не бъде отстранено, лицензията се отнема.
 
Чл. 42. Нова лицензия може да бъде издадена след изтичане на една година от отнемането        й.
 
Чл. 43. Представените документи по чл. 34, ал. 3 се съхраняват в Държавната агенция за        закрила на детето съгласно Закона за Държавния архивен фонд и са достъпни за всички        заинтересувани лица.
 
Чл. 44. (1) За дейността на комисията по чл. 35, ал. 1 се води следната задължителна        документация:
       1. регистър за постъпилите заявления;
       2. протоколна книга;
       3. регистър за издадените лицензии.
       (2) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа:
       1. името, седалището и адреса на получателя на лицензията;
       2. вида на лицензираната дейност;
       3. номера и датата на издадената лицензия;
       4. датата на връчване на лицензията и подписа на получателя;
       5. датата на подновяване или на отнемане на лицензията.
 
Чл. 45. При издаване или подновяване на лицензия се заплаща такса в размер 50 лв., която        се внася във фонд "Социално подпомагане".
 

Глава пета
 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИ
 
Чл. 46. (1) За подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ и/или        помощ в натура.
       (2) Помощта по ал. 1 е предназначена за превенция и реинтеграция, отглеждане на        детето при близки и роднини и в приемни семейства.
       (3) Финансовата помощ по ал. 1 е:
       1. месечна;
       2. еднократна.
       (4) База за определяне на финансовата помощ и помощта в натура е гарантираният        минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от        Закона за социалното подпомагане.
 
Чл. 47. Помощ за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини или        в приемно семейство се отпуска, при условие че:
       1. лицето/семейството имат настоящ адрес, идентичен с този на детето, за което полагат        грижи;
       2. лицето е родител на детето или детето е настанено при него по реда на Закона за        закрила на детето;
       3. родителите или лицето, което полага грижи за детето, сътрудничат на отдел "Закрила        на детето" в дирекция "Социално подпомагане" за постигане на целите, определени в        плана за действие.
 
Чл. 48. (1) За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за        отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя        еднократна помощ до четири пъти в годината.
       (2) Еднократна помощ е помощ, различна от месечната, и се отпуска, за да посрещне        определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.
       (3) Общият размер на еднократната помощ за годината е до 5-кратния размер на        гарантирания минимален доход.
       (4) Eднократната помощ по ал. 1 може да се предоставя в пари и/или в натура.
 
Чл. 49. (1) За деца, настанени за отглеждане при роднини и близки, могат да се отпускат        месечни помощи, ако средният месечен доход на член от семейството е по-нисък от
       2,5-кратния размер на гарантирания минимален доход.
       (2) Размерът на месечната помощ се определя по предложение на социален работник от        отдела за закрила на детето и се диференцира съобразно възрастта на детето:
       1. до 7 години - до 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
       2. от 7 до 14 години - до 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
       3. от 14 до 18 години - до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.
 
Чл. 50. (1) За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства        за отглеждане и възпитание на детето въз основа на сключен договор по чл. 27, ал. 3 от        Закона за закрила на детето.
       (2) Средствата по ал. 1 се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:
       1. до 7 години - 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
       2. от 7 до 14 години - 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
       3. от 14 до 18 години - 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.
 
Чл. 51. За деца с физически и психически увреждания, установени от компетентните здравни        органи, към месечната помощ по чл. 49 или към средствата, предоставяни по чл. 50, се        изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален доход независимо от        дохода на семейството.
 
Чл. 52. (1) Помощите се отпускат въз основа на молба-декларация съгласно приложение № 8,        подадена от лицето/семейството, което полага грижи за детето, до директора на        дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицето и след представяне на        лична карта или личен паспорт.
       (2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:
       1. копие от акта за раждане на детето;
       2. заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за        настаняване на детето;
       3. документ за здравословното състояние на детето - само за деца с физически или        психически увреждания;
       4. документ за доходи за месеца преди месеца на подаване на молба- декларацията -        само за месечни помощи за отглеждане на дете при роднини и близки.
       (3) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други        документи.
 
Чл. 53. В срок до 20 дни от подаване на молба-декларацията директорът на дирекция        "Социално подпомагане" се произнася с решение съгласно приложение № 9 за отпускане        на помощта или с мотивиран отказ.
 
Чл. 54. (1) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на        молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се        отпуска помощта.
       (2) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и по безкасов път.
 
Чл. 55. (1) Месечните помощи се прекратяват с решение на директора на дирекция        "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число        на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
       (2) Месечните помощи се изменят и спират с решение на директора на дирекция        "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число        на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за това.
       (3) Месечните помощи се възобновяват с решение на директора на дирекция "Социално        подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице.
 
Чл. 56. Отдел "Закрила на детето" води задължителна документация за отпуснатите помощи.        Срокът за съхраняване на документацията е 5 години считано от месеца на прекратяване        отпускането на помощите.
 
Чл. 57. Недължимо изплатените помощи по Закона за закрила на детето, когато са получени        недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за        събиране на държавните вземания.
 

Глава шеста
 
КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
Чл. 58. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето осъществява:
       1. контрол по спазване на стандартите за качество на социалните услуги за деца по        реда, определен в наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;
       2. контрол по спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни        училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции        "Социално подпомагане" и от юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата        за закрила на детето;
       3. наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца        относно спазването на правата на детето.
 
Чл. 59. Контролът по чл. 58, т. 2 и 3 се осъществява чрез:
       1. периодични проверки по утвърден план от председателя на Държавната агенция за        закрила на детето;
       2. проверки при сигнал за нарушения на правата на детето.
 
Чл. 60. (1) При извършване на проверка длъжностното лице от Държавната агенция за        закрила на детето се легитимира със служебна карта и представя заповед за проверка.
       (2) Проверката се извършва в присъствието на ръководителя на проверявания обект, а        когато това не се осигури, проверката се извършва самостоятелно.
 
Чл. 61. При извършване на проверката длъжностните лица от Държавната агенция за закрила        на детето имат право:
       1. да посещават без ограничение посочените в чл. 17а, т. 14 и 15 от Закона за закрила на        детето обекти, както и всички доставчици на социални услуги за деца;
       2. да изискват обяснения и предоставяне на документи, справки и сведения;
       3. да получават пряко от детето или от неговите родители или от лицата, които полагат        грижи за него, необходимата информация.
 
Чл. 62. (1) За изяснените факти и обстоятелства, имащи значение за случая, се съставя        констативен протокол, в който се обсъждат обясненията и възраженията на        заинтересуваните лица.
       (2) Копие от протокола се изпраща на по-горестоящия орган или на органа на управление        на проверяваното лице.
       (3) При установяване на нарушения, които са от компетентността на други органи,        служителите на Държавната агенция за закрила на детето ги уведомяват незабавно.
 
Чл. 63. (1) При констатиране на нарушения председателят на Държавната агенция за закрила        на детето или упълномощено от него длъжностно лице издават задължителни        предписания за отстраняването им.
       (2) Копие от задължителните предписания се изпраща на по-горестоящия орган или на        органа на управление на проверяваното лице.
       (3) При неизпълнение на задължителните предписания служителите на Държавната        агенция за закрила на детето незабавно уведомяват по-горестоящия орган или органа на        управление на проверяваното лице.
       (4) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето може да предлага на        ръководителите на проверяваното лице налагане на дисциплинарни наказания на        лицата, нарушили служебните си задължения, с което са причинили нарушаване на        правата на дете.
       (5) Задължителното предписание по ал. 1 се обжалва по реда на Закона за Върховния        административен съд.
 
Чл. 64. Държавните органи и съответните длъжностни лица от проверяваните обекти са        задължени да предоставят информация и да оказват съдействие на Държавната агенция        за закрила на детето при извършване на проверките.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. По смисъла на правилника:
       1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,        пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или        вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което        може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
       2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване        на болка или страдание без разстройство на здравето.
       3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие        върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно        отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно        отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето,        което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
       4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
       5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето,        което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните        области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и        безопасност, когато е в състояние да го направи.
       6. "Сигнал" е постъпила в отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално        подпомагане" информация за дете в риск или за нарушаване правата на дете.
       7. "Лица, които полагат грижи за детето" са роднини и близки, приемно семейство        или ръководител на специализирана институция, при които детето е настанено по реда        на Закона за закрила на детето.
       8. "Досие" е съвкупност от всички документи, данни, подадени декларации, протоколи,        планове, кореспонденция и документи (доклади) по извършени действия за прилагане        на мерките по закрила на детето, даващи информация по случая за всяко дете в риск.
       9. "Доходи" за отпускане на финансова помощ и/или на помощ в натура по реда на този        правилник са всички приходи, произхождащи от:
       а) трудова дейност;
       б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
       в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
       г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на        съвместна дейност;
       д) наем, рента и аренда;
       е) авторски и лицензионни възнаграждения;
       ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
       з) премии и награди от спортни състезания;
       и) обезщетения и помощи;
       к) пенсии;
       л) стипендии;
       м) месечни помощи за дете до навършване на 18 години;
       н) месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 8 от Закона за семейните помощи за        деца;
       о) присъдени издръжки;
       п) други.
       10. Не се считат за доходи при определяне размера на финансовата помощ и/или на        помощта в натура:
       а) помощите, отпуснати по реда на правилника;
       б) месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл.40 от        Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;
       в) помощите, отпуснати при условията и по реда на Закона за семейни помощи за деца;
       г) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с        определена чужда помощ;
       д) еднократната помощ при раждане по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;
       е) хуманитарните помощи;
       ж) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
       з) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в        Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни        контингенти на Организацията на обединените нации;
       и) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или
       80-годишна възраст;
       к) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
       л) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния        поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;
       м) трудовото възнаграждение, получено през последния месец от участие в        Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";
       н) стипендиите, получени по Националната програма "От социални помощи към        осигуряване на заетост".
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. Правилникът се приема на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за        изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 36 от 2003 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с        изключение на глава четвърта, която влиза в сила от 1 януари 2004 г.
§ 4. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика и        на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
 

Приложение № 1
ДНЕВНИК ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ
 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТЕН СИГНАЛ
 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2
РАЗВИТИЕ НА СЛУЧАЯ
 

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 2
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 

Приложение № 5 към чл. 25, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛ
 

Приложение № 6 към чл. 34, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ за предоставяне на социални услуги
 

Приложение № 7 към чл. 38, ал. 2
ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
 

Приложение № 8 към чл. 52, ал. 1
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ:
       за отпускане на еднократна/месечна помощ;
       за превенция на изоставянето и реинтеграция на детето;
       за отглеждането му при близки и роднини или в приемно семейство.
 

Приложение № 9 към чл. 53
РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ-ОТКАЗ НА ПОМОЩ на приемно семейство от Дирекция "Социално подпомагане"
 
Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ