ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 
Приет с ПМС № 243 от 5.11.1998 г., обн., ДВ, бр.133 от 11.11.1998 г., изм., бр.38 от 23.04.1999 г., изм. и доп., бр.42 от 5.05.1999 г., доп., бр.112 от 23.12.1999 г., изм., бр.30 от 11.04.2000 г., бр.48 от 13.06.2000 г., доп., бр.98 от 1.12.2000 г., попр., бр.100 от 8.12.2000 г., изм., бр.19 от 2.03.2001 г., изм. и доп., бр.97 от 13.11.2001 г., бр. 26 от 12.03.2002 г., доп., бр.46 от 7.05.2002 г., изм., бр 81 от 23.08.2002 г., изм. и доп., бр.118 от 20.12.2002 г., бр.40 от 29.04.2003 г.

 

Глава първа
 
(Загл. отм. - ДВ, бр.40 от 2003 г.)
Чл. 1-7. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
 

Глава втора
 
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
 
Чл. 8. Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се        извършва и социалната анкета.
 
Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния        месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.
       (2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният        минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
       (3) Диференцираният минимален доход за отделните лица се определя, като        гарантираният минимален доход се коригира със следните коефициенти:
       1. за лице, живеещо само - 1,0;
       2. (отм. - ДВ, бр.118 от 2002 г.);
       3. за инвалид с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 1,2;
       4. за дете сирак - 1,2;
       5. за самотен родител с дете или с деца до 16-годишна възраст, а ако учат - до
       18-годишна възраст - 1,2;
       6. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 0,9;
       7. за ненавършило пълнолетие дете в семейството - 0,9, а ако не учи и е от 7- до
       16-годишна възраст - 0,5;
       8. за дете с трайно увреждане - 1,2;
       9. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 0,9;
       10. за самотен родител с дете от 16- до 18-годишна възраст, което не учи - 1,0;
       11. за бременни жени 45 дни преди раждане - 1,2;
       12. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 1,2;
       13. за лице на възраст от 65 до 75 години, живеещо само - 1,7;
       14. за лице на възраст над 70 години - 1,2;
       15. за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 2,0;
       16. за инвалид с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 1,5;
       17. за самотен родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 1,5.
       (4) При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент по ал.3 се        прилага коефициентът с по-висок размер.
       (5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания        минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на        лицата или семействата от предходния месец.
 
Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните        допълнителни условия:
       1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
       а) за едно лице - едностайно;
       б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
       в) за четиричленно семейство - тристайно;
       г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
       д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
       2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на        търговско дружество;
       3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за        отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с        изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
       4. да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на        доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или        семейството;
       5. да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за        издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите        задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна        възраст или инвалиди;
       6. да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу        заплащане през последните 5 години;
       а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или        вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
       7. безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" най-малко 6        месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали        предлаганата им работа и включването им в курсове за квалификация и        преквалификация, организирани от дирекциите "Бюра по труда".
       (2) Изискванията по ал.1, т.1 не се отнасят за обитателите на собствени жилища, в които        живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко        болен член на семейството, както и когато жилищата не могат да бъдат източник на        допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо        състояние, здравни, хигиенни, социални и други подобни причини.
       (3) Не се изисква регистрация по ал.1, т.7 в дирекциите "Бюра по труда" за отпускане на        месечни помощи на:
       1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
       2. инвалид с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
       3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с        него тежко болно лице;
       4. лица с психически заболявания, удостоверени от съответните специализирани лечебни        заведения;
       5. лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в        училищата от системата на народната просвета и в средните специални училища;
       6. бременни жени след третия месец на бременността.
       (4) Срокът по ал.1, т.7 не се отнася за лицата, които са се регистрирали в дирекциите        "Бюра по труда" в едномесечен срок от:
       1. изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
       2. навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
       3. уволнението от наборна военна служба;
       4. приключването на работа по програми за заетост или на сезонна работа;
       5. освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода";
       6. завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
       7. получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Република България,        предоставянето на право на убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут;
       8. изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска        комисия (ТЕЛК), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) или районната        експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК), с което е определена 50 и над 50 на        сто намалена работоспособност;
       9. отпадането на условията по ал.3, т.3.
 
Чл. 11. Месечна помощ по чл.9 нямат право да получават:
       1. пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които        доходите на член от семейството надвишават трикратния размер на гарантирания        минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/или техните родители са        инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
       2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
       3. лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални, учебни и военни        заведения;
       4. учащите се в редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите училища,        както и учениците от частните училища, с изключение на учащите се - инвалиди,        бременните жени и майките, полагащи грижи за дете до 3-годишна възраст, учащи се в        редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите училища;
       5. лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в        сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;
       6. лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от        държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на        лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия        (ЛКК) или от ТЕЛК;
       7. лица, пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с        изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член на        семейството.
 
Чл. 12. (1) Безработните лица, които не са включени в програми за заетост по чл.12б, ал.1        от Закона за социално подпомагане, получават месечна помощ, при условие че не са        отказали да участват в организирани от общинската администрация програми за        предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и        хигиенизиране на населените места за не по-малко от 5 дни.
       (2) Лицата по ал.1, отказали да участват в организирани от общините програми, се        лишават от месечна помощ за месеца, за който е направен отказът.
       (3) Изискванията по ал.1 и лишаването от месечна помощ по ал.2 не се прилагат по        отношение на:
       1. лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:
       а) майка или баща (осиновителка, осиновител);
       б) родител, който отглежда сам детето си;
       в) настойници;
       2. бременни жени след третия месец на бременността им;
       3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече        от 20 дни в месеца;
       4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за болен роднина по        възходяща и низходяща линия до втора степен;
       5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и        низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно        от чужда помощ;
       6. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи.
 
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр.97 от 2001 г.).
 
Чл. 14. (1) Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища        ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и чийто доход от предходния        месец е до 150 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:
       1. сираци до 25-годишна възраст, завършили социални учебно- професионални        заведения;
       2. самотни стари хора над 70-годишна възраст;
       3. самотни инвалиди със 71 на сто или над 71 на сто намалена работоспособност;
       4. самотни родители.
       (2) Помощта по ал.1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.
 
Чл. 15. (Отм., бр.40 от 2003 г.).
 
Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни,
       комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да        се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.
       (2) Еднократната помощ по ал.1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход        се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от        упълномощено от него длъжностно лице.
 
Чл. 16а. (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева        помощ до размера на гарантирания минимален доход.
       (2) Размерът на помощта по ал.1 се определя от директора на дирекция "Социално        подпомагане" в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и        заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.
 
Чл. 17. (1) На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на        здравеопазването за сметка на бюджета му, могат да се отпускат еднократни помощи за        покриване на разходите за лични нужди за тях и за техните придружители независимо от        помощта по чл.16.
       (2) Помощта по ал.1 подлежи на отчитане в двуседмичен срок от завръщането на лицето        в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция "Социално подпомагане".
 
Чл. 18. Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и        връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.
 
Чл. 19. (1) Инвалидите със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност,        военноинвалидите и деца до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на        безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния и        автобусния транспорт в страната.
       (2) Правото по ал.1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ,        когато пътуват с тях.
 
Чл. 20. (1) Правото на безплатен транспорт по чл.18 и 19 се ползва срещу представено        удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на        лицата.
       (2) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се        определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и        съобщенията.
 
Чл. 21. (1) Инвалидите със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност,        инвалидите с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто със заболявания на долните        крайници и децата от 7- до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на        месечна целева помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания        минимален доход.
       (2) Правото по ал.1 се ползва при условие, че доходът на член от семейството за        предходния месец е по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход на        всеки член от семейството.
 
Чл. 22. (1) Инвалидите с трайно намалена работоспособност над 90 на сто, военноинвалидите        и децата до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на целева помощ за        балнеолечение и храна веднъж годишно до трикратния размер на гарантирания        минимален доход.
       (2) Правото по ал.1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ.
       (3) Помощта по ал.1 се осигурява след представяне на разходооправдателен документ за        балнеолечение и храна в едномесечен срок от крайната дата на престоя.
 
Чл. 23. Правата по чл. 21 и 22 се осигуряват, когато лицата не ги ползват на друго        основание.
 
Чл. 24. (1) Право на месечна целева помощ в размер 20 на сто от гарантирания минимален        доход за ползване на аналогов или цифров жичен телефонен пост имат:
       1. инвалидите над 16-годишна възраст с намалена работоспособност над 90 на сто с        определена чужда помощ;
       2. децата до 16-годишна възраст с над 90 на сто трайно ограничена възможност за        социална адаптация с определена чужда помощ.
       (2) Помощта по ал. 1 се изплаща, при условие че телефонният пост е на името на        правоимащия, на член на неговото семейство или на съжителстващо с него лице.
 
Чл. 25. (1) Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на        дирекция "Социално подпомагане" се предоставят в натура и в случаите, когато:
       1. родителите не полагат грижи към децата си;
       2. паричната помощ не се използва по предназначението й.
       (2) Помощта по ал.1 може да се предостави чрез:
       1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите        за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
       2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
       3. по друг начин, определен чрез социална анкета.
       (3) Лицата и семействата, отказали да получат определената им помощ в натура, се        лишават от нея за съответния месец.
 
Чл. 26. (1) Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец        съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално        подпомагане" и след представяне на лична карта или личен паспорт.
       (2) За родители, ненавършили пълнолетие, молбата-декларация се подава от родителя,        притежаващ документ за самоличност, или от законен техен представител.
       (3) Молбата за социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна        година.
       (4) Към молбата-декларация се прилагат:
       1. документи за доходите от:
       а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
       б) извършване на услуги с личен труд;
       в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
       г) стипендии;
       2. медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и        експертно решение на РЕЛКК или на Централната експертна лекарска консултативна        комисия (ЦЕЛКК).
       (5) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други        документи.
       (6) При обработване на молбите дирекциите "Социално подпомагане" задължително        изискват по служебен ред необходимата им информация от териториалните структури на        данъчната администрация, от дирекциите "Бюра по труда", от териториалните        управления "Социално осигуряване" и от други държавни и общински институции, както        и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят в 14-дневен        срок от датата на поискването й.
 
Чл. 27. (1) В срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник        извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.
       (2) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други        констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се        до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да        осигуряват издръжка.
       (3) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал.1 социалният        работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и        размер.
       (4) При необходимост в социалния доклад социалният работник прави предложение за        изготвяне на индивидуален проект за социална интеграция на лицата и/или семействата.
 
Чл. 28. (1) В 7-дневен срок от представянето на социалния доклад директорът на        общинската служба за социално подпомагане или упълномощено от него длъжностно        лице издава заповед съгласно приложение № 3.
       (2) В 7-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява        писмено.
 
Чл. 29. (Отм., бр.40 от 2003 г.).
 
Чл. 30. Дирекция "Социално подпомагане" ежемесечно изготвя списък на лицата и        семействата, придобили право на месечна социална помощ, който се обявява на видно        място в сградата на дирекция "Социално подпомагане".
 
Чл. 31. (1) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на        молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се        отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за        декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година.
       (2) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и безкасов път.
 
Чл. 32. (1) Месечните помощи се прекратяват със заповед на директора на дирекция        "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на        месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
       (2) Месечните помощи се изменят, спират и възобновяват от директора на общинската        служба за социално подпомагане или от упълномощено от него длъжностно лице.
 
Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр.40 от 2003 г.).
 
Чл. 34. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за        отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 5 години, считано от месеца на        прекратяването им.
 
Чл. 35. (Отм., бр.40 от 2003 г.).
 

Глава трета
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 
Чл. 36. (1) Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
       (2) Социални услуги, които се предоставят в общността, са:
       1. личен асистент;
       2. социален асистент;
       3. домашен помощник;
       4. домашен социален патронаж;
       5. дневен център;
       6. център за социална рехабилитация и интеграция;
       7. център за временно настаняване;
       8. приемна грижа;
       9. кризисен център;
       10. център за настаняване от семеен тип;
       11. защитени жилища;
       12. обществени трапезарии.
       (3) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
       1. домове за деца или младежи с увреждания;
       2. домове за възрастни хора с увреждания;
       3. социални учебно-професионални заведения;
       4. домове за стари хора;
       5. приюти;
       6. домове за временно настаняване.
       (4) Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на        възможностите за извършване на услуги в общността.
       (5) При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат        да се разкриват и други видове социални услуги.
       (6) Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.
 
Чл. 36а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава        откриване или закриване на специализирана институция за предоставяне на социални        услуги, когато са държавна дейност, по предложение на директора на регионалната        дирекция за социално подпомагане.
       (2) Към предложението по ал.1 се прилагат следните документи:
       1. мотивирано решение на общинския съвет за откриване или закриване на        специализираната институция, като се посочват капацитетът, числеността на персонала,        средствата за работна заплата, веществената издръжка и датата на откриване или        закриване на специализираната институция;
       2. копие от документ за собственост на сградата, в която ще се предоставят услугите.
       (3) В 14-дневен срок от получаване на предложението по ал.1 изпълнителният директор        на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава или отказва откриването        или закриването на специализираната институция за предоставяне на социални услуги.
       (4) Отказът за издаване на разрешението по ал.3 подлежи на обжалване по реда на        Закона за административното производство.
 
Чл. 37. (1) Кметът на общината може да възлага управлението на специализираните        институции и предоставянето на социални услуги в общността след провеждане на        конкурс.
       (2) Конкурсът по ал.1 се открива със заповед на кмета на общината, в която се        определят:
       1. условията за участие и изискванията към кандидатите;
       2. характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;
       3. финансирането и начинът на предоставяне на средствата;
       4. документите за участие;
       5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;
       6. крайният срок и мястото за подаване на документите;
       7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
       8. начинът на оценяване;
       9. други специфични условия.
       (3) В конкурсите по ал.1 могат да участват доставчици на социални услуги, които са        вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.
 
Чл. 38. (1) Обявлението за провеждане на конкурса по чл.37, ал.1 се публикува поне в един        национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на        провеждането на конкурса.
       (2) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината.
       (3) В комисията по ал.2 се включва и представител на Агенцията за социално        подпомагане.
       (4) В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на        кандидатите по следните критерии:
       1. съответствие на кандидата на предварително обявените условия;
       2. опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация;
       3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите;
       4. финансова стабилност на кандидата;
       5. представена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;
       6. други изисквания.
       (5) Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.
 
Чл. 39. (1) Въз основа на протокола по чл.38, ал.5 кметът на общината в 3-дневен срок        издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.
       (2) Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от        издаването на заповедта по ал. 1.
       (3) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното        производство.
       (4) Обжалването на заповедта по ал.1 не спира изпълнението й.
 
Чл. 39а. (1) Въз основа на заповедта по чл.39, ал.1 кметът на общината и кандидатът,        класиран на първо място, сключват договор, с който се уреждат:
       1. предметът на договора - вид и обем на предлаганите социални услуги;
       2. цената на договора;
       3. гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства;
       4. правата и задълженията на страните;
       5. срокът на договора;
       6. санкции при неизпълнение.
       (2) Договор по ал.1 може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко        договаряне.
 
Чл. 40. (1) Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по        настоящия си адрес съответно до:
       1. директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните услуги, които са        държавна дейност;
       2. кмета на общината - за социалните услуги, които са общинска дейност;
       3. органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е физическо лице,        регистрирано по Търговския закон, или юридическо лице.
       (2) Към молбата по ал.1 се прилагат:
       1. копие от документ за самоличност;
       2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
       3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова.
       (3) При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други        документи.
       (4) Въз основа на подадената молба и приложените документи органът по ал.1, т.1 - 3        извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се        отразява в доклад-предложение.
 
Чл. 40а. (1) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални        услуги в общността, когато са държавна дейност, се извършват със заповед на директора        на дирекция "Социално подпомагане", издадена въз основа на доклада по чл.40, ал.4.
       (2) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в        общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на        съответната община или на упълномощено от него длъжностно лице.
       (3) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в        общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за закрила на        детето.
 
Чл. 40б. Отказът на органите по чл.40а за настаняване в специализирана институция или за        предоставяне на социални услуги в общността се обжалва по реда на Закона за        административното производство.
 
Чл. 40в. Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалните        потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена        информация относно:
       1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
       2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на        персонала;
       3. условията и правилата за ползване на услугите;
       4. процедурата за подаване на жалби.
 
Чл. 40г. (1) Доставчиците на социални услуги в специализирани институции и доставчиците        на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план        след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да        бъдат постигнати.
       (2) Планът по ал.1 включва дейности по задоволяване на:
       1. ежедневни потребности;
       2. здравни потребности;
       3. образователни потребности;
       4. рехабилитационни потребности;
       5. потребности в свободното време;
       6. потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
       (3) В индивидуалния план на потребителя на социални услуги в специализираните        институции се включват мерки за извеждане от тях и за социално включване.
       (4) При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на        социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо        медицинско образование, който включва:
       1. медицинска история;
       2. необходими превантивни мерки;
       3. наличие на алергии;
       4. потребности от зъболечение;
       5. потребности от лечение или оздравителни програми;
       6. имунизации и наблюдение;
       7. хранене и диети;
       8. рехабилитация;
       9. лична хигиена.
       (5) Доставчиците на социални услуги оценяват изпълнението на плана по ал.1 на всеки 6        месеца и при необходимост го актуализират.
 
Чл. 40д. (1) Доставчикът на социални услуги в специализираните институции води регистър        на настанените лица.
       (2) Воденият регистър съдържа информация за:
       1. името, постоянния и/или настоящия адрес, датата на раждане и семейното положение        на настанените лица;
       2. акта за настаняване на лицата в специализираната институция;
       3. името, постоянния и/или настоящия адрес и телефонния номер на настойник, попечител        или близък роднина на настанените лица;
       4. името, адреса и телефонния номер на личния лекар на настанените лица;
       5. датата на настаняване;
       6. датата на напускане;
       7. датата, часа и причината за смъртта в случаите, в които настанено лице е починало в        специализираната институция.
       (3) Доставчикът води книга, прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на        специализираната институция, която съдържа:
       1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените        лица за съхраняване;
       2. датата, на която са депозирани парите или материалните ценности;
       3. датата, на която определена сума пари или материалните ценности са върнати на        настанените лица или са били използвани от тяхно име, по тяхна молба, както и целта, за        която са използвани;
       4. име и длъжност на лицето, отговорно за съхраняването на паричните средства и        другите материални ценности.
       (4) Настанените лица, предоставили за съхраняване парични средства и други        материални ценности, подписват предавателно-приемателен протокол, копие от който им        се връчва.
 
Чл. 40е. Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, и услугите по        чл.36, ал.2, т.5 - 10 трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за        местоположение и материална база:
       1. достъпност, добре поддържана битова и околна среда;
       2. достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, помещения за        хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях;
       3. наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели за        настанените лица със слухови, зрителни или други физически затруднения, както и на        монтирани системи за повикване, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал,        навсякъде, където е необходимо;
       4. предоставяне за всяко настанено лице на спално помещение, мебелирано и        оборудвано по подходящ начин съобразно установените потребности на лицето и        неговия личен избор;
       5. осигурени отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията,        съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност;
       6. спазване на санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на        инфекции съобразно действащото законодателство.
 
Чл. 41. (1) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността,        трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за хранене:
       1. осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното        здраве и нормативните актове по прилагането му;
       2. осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните        потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за        народното здраве и нормативните актове по прилагането му;
       3. съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на        изискванията, определени от специализираните контролни органи.
       (2) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва        да отговарят на следните стандарти и критерии за здравни грижи:
       1. осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ,        както и на други здравни грижи;
       2. осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
       3. определяне на служител с подходящо образование, отговорен за изпълнението на        критериите и стандартите за здравни грижи.
       (3) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва        да отговарят на следните стандарти и критерии за образователни услуги и информация:
       1. осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с        възрастта и личния избор на потребителите;
       2. осигуряване на достъп до информация.
       (4) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва        да отговарят на следните стандарти и критерии за организация на свободното време и        личните контакти:
       1. осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да        организират свободното си време;
       2. осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със        семейството, приятелите и с други лица;
       3. планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите на        социални услуги да участват в тях;
       4. организиране на културни дейности и екскурзии.
       (5) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва        да отговарят на следните стандарти и критерии за обслужващ персонал:
       1. съответствие на числеността, опита и квалификацията на персонала с вида на        предоставяната услуга;
       2. периодична оценка на изпълнението на задачите от персонала;
       3. осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала с оглед        спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги.
 

Глава четвърта
 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 
Чл. 42. В Агенцията за социално подпомагане се води регистър на физическите лица,        регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които могат да предоставят        социални услуги.
 
Чл. 43. (1) За вписване в регистъра лицата по чл.42 подават до изпълнителния директор на        Агенцията за социално подпомагане заявление по образец съгласно приложение № 5,        към което прилагат заверени преписи от:
       1. заповедта за първоначална съдебна регистрация;
       2. удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентния съд;
       3. картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
       4. удостоверението за данъчна регистрация.
       (2) Лицата по чл.42, които ще предоставят социални услуги за деца до 18-годишна        възраст, прилагат към заявлението за вписване в регистъра и заверен препис от        лицензията за това.
       (3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
       1. данни за лицето - номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото        дело, име, седалище, единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер от        НДР, вид на лицето;
       2. данни за представителството на лицето по съдебна регистрация - име, ЕГН, постоянен        и/или настоящ адрес;
       3. видове социални услуги, които ще се предоставят, и номер на лицензията, когато се        предоставят услуги за деца;
       4. данни за извършени нарушения при предоставяне на социални услуги;
       5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
       6. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;
       7. забележки по вписаните обстоятелства.
 
Чл. 44. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или        упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на        заявлението издава удостоверение за регистрация съгласно приложение № 6 или прави        мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето.
       (2) При констатиране на пропуски в представените документи на лицето се дава
       7-дневен срок за отстраняването им.
       (3) Отказът по ал.1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното        производство.
 
Чл. 45. Регистрираните лица са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за социално        подпомагане за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок        от настъпването им.
 
Чл. 46. (1) Регистрацията се заличава:
       1. по искане на регистрираното лице;
       2. при прекратяване на юридическото лице и при заличаване от търговския регистър на        физическото лице, регистрирано по Търговския закон;
       3. при неспазване на установените критерии и стандарти за предоставяне на социални        услуги - по предложение на компетентния орган след извършена от него проверка;
       4. при неосъществяване на дейност по предоставяне на социални услуги от        регистрираното лице в продължение на една година;
       5. при неспазване на изискването по чл.47 в продължение на една година;
       6. при отнемане или изтичане на лицензията за предоставяне на социални услуги за деца        до 18-годишна възраст.
       (2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор        на Агенцията за социално подпомагане.
       (3) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното        производство.
       (4) Обжалването на заповедта по ал.2 не спира изпълнението й.
 
Чл. 47. До 31 май всяка година регистрираните лица представят в Агенцията за социално        подпомагане отчет за дейността си, свързана с предоставяне на социални услуги.
 
Чл. 48-51. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
 

Глава пета
 
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 
Чл. 52. (1) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по        социално подпомагане с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със        следните функции:
       1. съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината;
       2. обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното        подпомагане;
       3. съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на        физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица;
       4. осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с        утвърдените критерии и стандарти;
       5. дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални        услуги на територията на общината.
       (2) (Отм. - ДВ, бр.40 от 2003 г.).
       (3) Общественият съвет се състои най-малко от трима, но не повече от девет души, като в        състава му се включват представители на институции, физически лица, регистрирани по        Търговския закон, и юридически лица, които имат отношение към дейностите по        социалното подпомагане.
       (4) Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за        защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна        при осъществяването на тяхната дейност.
 
Чл. 53. Обществените съвети имат право да изискват и да получават информация от        дирекциите "Социално подпомагане" за дейността по социалното подпомагане.
 
Чл. 54. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на        дейностите по социалното подпомагане обществените съвети уведомяват писмено        председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на        Агенцията за социално подпомагане.
 
Чл. 54а. (1) С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване        на обществен контрол могат да се създават съвети на потребителите на социални услуги,        на техните настойници или попечители.
       (2) Съветите по ал.1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по        предоставянето на социални услуги и следят за качеството им.
       (3) При констатирани нарушения съветите по ал.1 уведомяват писмено инспектората към        изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. (1) По смисъла на правилника:
       1. (Отм. - ДВ, бр.40 от 2003 г.).
       2. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени,        припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите граждански        брак).
       3. "Самотен родител" е лице, което поради вдовство, развод или несключен        граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст.
       4. "Дете сирак" е ненавършило пълнолетие дете, на което единият или двамата        родители са починали.
       5. "Многодетни" са майките, родили (осиновили) и отгледали 3 и повече деца над        едногодишна възраст.
       6. "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в        трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно        търсят работа.
       7. "Вещи за обичайно потребление" са земеделска земя, дребен земеделски        инвентар, битови вещи, занаятчийски инструменти и селскостопански животни, когато        доходите от тях служат за задоволяване на ежедневните жизнени потребности на лицата        и семействата.
       8. "Неправителствени организации" са обществени, религиозни, политически и        синдикални организации, сдружения и фондации.
       9. "Доходи" за отпускане на социални помощи по реда на този правилник са всички        приходи, произхождащи от:
       а) трудова дейност;
       б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
       в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
       г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на        съвместна дейност;
       д) наем, рента и аренда;
       е) авторски и лицензионни възнаграждения;
       ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
       з) премии и награди от спортни състезания;
       и) обезщетения и помощи;
       к) пенсии;
       л) стипендии;
       м) месечни добавки за деца;
       н) присъдени издръжки;
       о) други.
       10. Не се считат за доходи при определяне размера на социалните помощи:
       а) помощите, отпуснати по реда на правилника;
       б) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто        с определена чужда помощ;
       в) еднократната помощ при раждане по чл.1 от Указа за насърчаване на раждаемостта        до 31 март 2002 г. включително и по чл.6 от Закона за семейните помощи за деца;
       г) хуманитарните помощи;
       д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
       е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в        Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни        контингенти на Организацията на обединените нации;
       ж) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или
       80-годишна възраст;
       з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
       и) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния        поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;
       к) (Отм., бр.118 от 2002 г.);
       л) трудовото възнаграждение, получено през последния месец от участие в        Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";
       м) стипендиите, получени по Националната програма "От социални помощи към        осигуряване на заетост.
       11. "Специални училища" са училищата по чл. 68 - 73 от Правилника за прилагане на        Закона за народната просвета от 1999 г.
       12. "Нетрудоспособна възраст" е възрастта под 16 години и над определената в        Кодекса за задължително обществено осигуряване възраст за придобиване право на        пенсия за осигурителен стаж и възраст.
       13. "Дете с трайно увреждане" е дете на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на        сто трайно ограничена възможност за социална адаптация или дете на възраст от 16 до        18 години с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност.
       (2) Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство.
       14. "Програми за заетост" са програми, които се реализират при условията и по реда        на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
       15. "Доставчици на социални услуги" са държавата и общините, както и вписаните в        регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по        Търговския закон, и юридически лица.
       16. "Потребители на социални услуги" са лицата и семействата, които ползват        социални услуги в общността и в специализирани институции.
       17."Личен асистент" е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно        увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
       18. "Социален асистент" е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към        социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на        потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
       19. "Домашен помощник" е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени        към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на        храна, пране и други комунално-битови дейности.
       20. "Домашен социален патронаж" е комплекс от социални услуги, предоставяни по        домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на        жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с        необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги        и др.
       21. "Дневен център" е комплекс от социални услуги, които създават условия за        цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна,        задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните        потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните        контакти.
       22. "Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални        услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,        образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на        индивидуални програми за социално включване.
       23. "Център за временно настаняване" е комплекс от социални услуги, предоставяни        на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок        не повече от 3 месеца.
       24. "Приемна грижа" е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е        настанено по реда на Закона за закрила на детето в семейство на съпрузи или при        отделно лице въз основа на договор.
       25. "Кризисен център" е комплекс от социални услуги, предоставяни на лица,        пострадали от насилие или жертви на трафик, и насочени към задоволяване на        ежедневните им потребности и изготвяне на индивидуални програми за социална        интеграция.
       26. "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се        предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой деца - не повече от 15.
       27. "Защитени жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят независим        начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
       28."Обществени трапезарии" са социални услуги, насочени към задоволяване на        потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
       29. "Дългосрочни услуги" са услугите, предоставяни за срок над 3 месеца.
       30. "Краткосрочни услуги" са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. Инвалидите с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена        след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и        възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по        правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.
§ 3. Месечните целеви помощи за отопление за 1998 г. по молби, подадени в едномесечен        срок от обнародването на правилника в "Държавен вестник", се отпускат считано от 1        ноември 1998 г.
§ 4. За българските граждани на възраст над 70 години, които не са подменили документите        си за самоличност, адресната регистрация се смята за постоянен адрес.
§ 5. Правилникът се приема на основание § 3 от заключителните разпоредби на Закона за        социално подпомагане.
§ 6. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.
 

Приложение № 1 към чл. 26, ал.1
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до Директора на дирекция "Социално подпомагане"
 
       .....................
       V. Доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния        месец са:        Общо ............. лв.
       В това число от:
       1. трудова дейност ............. лв.
       2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство ............. лв.
       3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество ............. лв.
       4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на        собственост ............. лв.
       5. наем, рента и аренда ............. лв.
       6. авторски и лицензионни възнаграждения ............. лв.
       7. дивиденти и доходи от дялово участие ............. лв.
       8. премии и награди от спортни състезания ............. лв.
       9. обезщетения и помощи ............. лв.
       10. пенсии (без добавката за чужда по-мощ на инвалидите с определена чужда помощ;        на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; на навършилите 75-        или 80-годишна възраст; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните        пенсии) ............. лв.
       11. стипендии ............. лв.
       12. месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца ............. лв.
       13. присъдени издръжки ............. лв.
       14. други доходи ............. лв.
       VI. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа общо: ............. лв.
       VII. Обитавано жилище: Състои се от ............... стаи (без преходен хол, кухня и        сервизни помещения). Собственост е на: ........
       VIII. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е) следната друга недвижима и        движима собственост: ................
       IХ. Аз и членовете на семейството ми не съм (сме) извършили прехвърляне срещу        заплащане (продажба) на жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през        последните 5 години:        да _ не
       Х. Аз и членовете на семейството ми не съм (сме) извършили прехвърляне чрез договор        за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот или идеални части от тях през        последните 5 години:        да _ не
       ХI. Не съм регистриран като ЕТ и не съм собственик на капитал на търговско дружество
       ХII. Декларирам(е), че не съм (сме) сключвал(и) договор за предоставяне на собственост        срещу задължение за издръжка и/или гледане
       ХIII. На мен и членовете на семейството ми през последните 3 години не са налагани        санкции по Закона за облагане доходите на физическите лица
       ХIV. Декларирам, че аз и членовете на семейството ми не сме пътували зад граница на        собствени разноски през последните 12 месеца
       ХV. Давам(е) съгласието си размерът на отпуснатата помощ да бъде обявен на видно        място
       ХVI. При промяна на условията, при които е отпусната помощта ми, се задължавам(е) в        едномесечен срок да уведомя (уведомим) дирекция "Социално подпомагане"
       ХVII. Известно ми (ни) е, че при ненавременно уведомяване на дирекция "Социално        подпомагане" за промяна на условията и обстоятелствата, при които е отпусната помощта,        ще бъда лишен (лишени) от правото на социална помощ за срок една година
       ХVIII. Известно ми (ни) е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация        освен наказателна и гражданска отговорност, която нося, ще бъда лишен (лишени) от        правото на социална помощ за срок една година и получената неправомерно помощ        подлежи на връщане с лихвата, определена за държавните вземания
       Прилагам следните документи: .......................
       Подпис
 

Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1
 
СОЦИАЛЕН ДОКЛАД на Дирекция "Социално подпомагане"
 
       1. Съставът на семейството отговаряна декларираното в молбата-декларация.
       2. Безработни лица (регистрация в ТД "Бюро по труда")
       3. Брой съжителстващи лица със или без родствена връзка
       4. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
       II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, РЕЛКК/ЦЕЛКК или ЛКК,        епикризи, медицински удостоверения)
       III. Материално положение
       1. Доходи
       Общият доход на семейството (и на съжителстващите родители) от предходния месец е:        Общо ..... лв.
       В това число от:
       - трудова дейност (без трудовото възнаграждение по § 1, ал.1, т.10, буква "л" от        допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за социално        подпомагане) ...... лв.
       - дейности в областта на селското, горското и водното стопанство ..... лв.
       - продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество ..... лв.
       - продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на        собственост ..... лв.
       - наем, рента и аренда ...... лв.
       - авторски и лицензионни възнаграждения ..... лв.
       - дивиденти и доходи от дялово участие ..... лв.
       - премии и награди от спортни състезания ..... лв.
       - обезщетения и помощи ..... лв.
       - пенсии (без добавката за чужда помощ на инвалидите с определена чужда помощ; на        ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; на навършилите 75-        или 80-годишна възраст; еднократните компенсации към пенсиите - или извънредните        пенсии) .... лв.
       - стипендии (с изключение на тези по § 1, ал. 1, т. 10, буква "м" от допълнителната        разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) ..... лв.
       - месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца ..... лв.
       - присъдени издръжки .....лв.
       - други доходи .....лв.
       2. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа: общо: ..... лв.
       3. Имуществено състояние
       3.1. Жилище: Състои се от ... стаи; Собственост на: ... Размер на наема ... лв.
       При по-голям размер на жилището се посочват причините (населено място, техническо        състояние, здравни, хигиенни, социални и други причини)
       3.2. Друг жилищен и/или вилен имот
       3.3. Движима и недвижима собственост и преценка на възможността да бъде източник на        допълнителни доходи
       IV. Допълнителни данни, установени при анкетата, и други констатирани обстоятелства:
       1. Извършено прехвърляне или продажба на жилищен и/или вилен имот и/или на идеални        части от тях през последните 5 години
       2. Извършено прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или        вилен имот или идеални части от тях през последните 5 години
       3. Регистриран като ЕТ
       4. Собственик на капитала на търговско дружество
       5. Сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка        и/или гледане
       6. Пътуване зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца
       7. Данни, получени от други източници (общинска администрация, РУСО, прокуратура,        МВР, НПО и други)
       8. Други констатирани обстоятелства
       V. Получени помощи през годината
       Б. Преценка на нуждите от социално подпомагане и мотивирано предложение за        отпускане (отказ) на социална помощ
       1. Диференциран минимален доход
       2. Диференциран минимален доход за отопление
       3. Доход от предходния месец
       4. Нормативно основание за подпомагане
       5. Вид на предлаганата помощ
       6. Форма на подпомагане
       7. Размер на помощта
       В. Предложение за изготвяне на индивидуален проект за социална интеграция на        лицето/семейството
       Дата: ... Извършил анкетата
       Дата: ... Проверил и съгласувал доклада
 

Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1
 
ЗАПОВЕД от дирекция "Социално подпомагане"
 
       Отпускам (отказвам) социални помощи, както следва: ......
       Мотиви за отказ: ......
       Директор: ......
       Заповедта е връчена на: ..... ..............
       Подпис: .........................        (...........................)
       Уведомен съм за заповедта на: ......
       Подпис: ........
 

Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2
 
(Отм. - ДВ, бр.40 от 2003 г., в сила от 1.05.2003 г.)
 

Приложение № 5 към чл. 43, ал. 1
 
ЗАЯВЛЕНИЕ до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
 
       Уважаеми г-н Директор, на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона        за социално подпомагане моля да бъда регистриран за извършване на следните        социални услуги: ......
       Прилагам следните документи: ......
       Дата: ....               Подпис: ......
 

Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1
 
       УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ на социални услуги от        Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
 
Обратно към началото
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ