ЕСИ като социално-технологичен ПРОЦЕС.
В: Икономическа социология, УНСС, С. 2005, с. 387-400.

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСИ
Извадка от Икономическа социология, 2005, стр. 401-421

СЪЙКОВА, Светлана и кол. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов", С., 2014.
количествени методи, с. 153-179;
вградено наблюдение, с. 196-203;
фокус-групови дискусии, с. 205-220;
анкетни методи, с. 168-178.

БИЖКОВ, Георги и В. КРАЕВСКИ. Методология и методи на педагогическите изследвания. УИ „Св. Кл. Охридски", София-Москва, 1999.
теорията като методология, с. 22-25;
типология на изследванията, с. 100-136;
наблюдение, с. 252-270;
методология и методи на педагогическите изследвания, с. 271-284;
анализ на съдържание, с. 422-433;

РОЗЕНТАЛ Габриеле. Биографичният метод. Биографичните изследвания като историческа социология: методологически разсъждения. сп. Социологически проблеми, бр. 1-2, 2013.
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ