Митева, Пепа. "Как да формираме социални умения у малките ученици"
 
ВЪВЕДЕНИЕ
стр. 9
 

     Предложената програма за формиране на базови социални умения и по-конкретно, техники за редуциране на агресивността, няма претенцията за изчерпателност на педагогическия опит. С помощта на разнообразни форми и методически изисквания за работа в група (малки ученици в начална училищна възраст) педагогическият съветник, психолог или учител би могъл да организира и реализира една съдържателна обучителна програма. Взаимодействието би разширило познавателните хоризонти на ученика. Би спомогнало за формиране на атмосфера на доверие и по-добър социален опит в общуването, не само между връстници, но и между връстници и възрастни.
     Анализът на използваните подходи в българското училище до момента за редуциране на агресивното поведение и избор на социално приемливо поведение показват относително слаба разработеност и имат известни недостатъци. Не се обръща внимание на превантивната дейност, насочена към агресивното поведение, а на поствентивните действия (наказание, изключване от училище и др.). Насочени са към по-големи ученици, а относно началната училищна възраст не е публикуван подобен опит. В този смисъл превантивните интервенции при по-малки ученици, които тепърва формират/закрепват социално приемливи стандарти на поведение, е желателно.
     Опитно-експерименталното изследване, на което се базира настоящото практическо ръководство, е проведено само със здрави деца в начална училищна възраст (3-4 клас), някои от които с регистрирани прояви на агресивно поведение, но с нормални параметри на нервно-психическо развитие, без индикации за сериозни отклонения и риск.
     Предложеният модел дава основание да очакваме промяна при децата с агресивно поведение в посока редуциране на агресивността и трансформирането й в социално приемливо, алтернативно поведение. Усвоените модели на адекватно социално поведение биха помогнали (1) за изграждане на саморефлексия у малките ученици, (2) за формиране на позитивна самооценка и (3) за обогатяване на поведенческия им репертоар. За затвърждаване на предложените техники е необходима системна работа в семейството и училището. Тясната връзка учител-родител-ученик е от съществено значение за поддържане на устойчиви отношения в българското училище. Приносът на тази програма е ориентиран най-вече към изграждане на социални умения и трансформиране на агресивното поведение в себеотстояващо (асертивно поведение) при ученици в начална училищна възраст!

 
Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ