СЪДЪРЖАНИЕ
 

ВЪВЕДЕНИЕ ..... 9  

Първа глава
ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ - ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ
     Базови социални умения
     Практически опит за редуциране на агресивността в училищна
     възраст
     Експериментална програма за редуциране на агресивно поведение
     в начална училищна възраст
          Теоретични основания
          Основни понятия
          Структура на експерименталната програма
          Методи за формиране на социални умения
          Примерни техники за организиране на взаимодействия в групата
          Методически изисквания
          Информация за водещия
          Препоръки относно бъдещо приложение на програмата


..... 11 
..... 11 

..... 15 

..... 17 
..... 17 
..... 24 
..... 29 
..... 33 
..... 36 
..... 38 
..... 39 
..... 39 

Втора глава
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
     Тема 1   Аз и групата. Правила за работа в група
     Тема 2   Как общуваме с другите? Зони на общуване
     Тема 3   Езикът на тялото
     Тема 4   Умеем ли да слушаме?
     Тема 5   Бариери при общуване. Как да задаваме въпроси?
     Тема 6   Доверие и откритост
     Тема 7   Приятелство и партньорство
     Тема 8   Различието
     Тема 9   Емоции, чувства
     Тема 10  Разпознавам ли чувствата си?
     Тема 11  Емпатия
     Тема 12  Що е конфликт?
     Тема 13  Стилове при решаване на спор и конфликт
     Тема 14  Как да се справим с гнева?
     Тема 15  Как вземам решение?
     Тема 16  Как да посредничим при конфликт?
     Тема 17  Агресивно, асертивно, неасертивно поведение
     Тема 18  Как да постъпя, когато се чувствам отчаян и безпомощен?

     Обобщение на резултата от проведената програма

     Приложение 1 /към тема 2/
     Приложение 2 /към тема 3/
     Приложение 3 /към тема 3/
     Приложение 4 /към тема 7/
     Приложение 5 /към тема 9/
     Приложение 6 /към тема 10/
     Приложение 7 /към тема 10/
     Приложение 8 /към тема 13/
     Приложение 9 /към тема 18/
     Приложение 10 /към тема 18/


..... 45 
..... 45 
..... 49 
..... 53 
..... 57 
..... 60 
..... 64 
..... 66 
..... 69 
..... 71 
..... 74 
..... 77 
..... 80 
..... 84 
..... 87 
..... 90 
..... 93 
..... 97 
... 102 

... 106 

... 111 
... 112 
... 117 
... 118 
... 119 
... 120 
... 124 
... 127 
... 135 
... 137 

Използвана литература

... 139 Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ