СЪДЪРЖАНИЕ
 

Увод ..... 7  

Първа глава
ГНЯВ, АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
     I. Гневът като емоция
        1. Произход и функции на емоциите
        2. Дефиниране на гнева
        3. Видове гняв и цикъл на гнева
        4. Гняв, агресия и враждебност
     II. Агресия, агресивност и агресивно поведение
        1. Основни теоретични направления за изследване на агресията
        2. Дефиниране на агресията
        3. Видове агресия


..... 11 
..... 11 
..... 11 
..... 15 
..... 16 
..... 17 
..... 18 
..... 18 
..... 24 
..... 32 

Втора глава
ГНЯВ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА
     I. Гняв и агресивност при децата
     II. Агресивно поведение в училищна възраст
     III. Възрастови особености в развитието на малките ученици
     IV. Фактори за агресивно поведение при малките ученици


..... 35 
..... 35 
..... 38 
..... 41 
..... 56 

Трета глава
ДИАГНОСТИКА И РЕДУЦИРАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ
     I. Диагностика на агресивното поведение при децата
        1. Наблюдение, вербални и невербални сигнали, игрово общуване
        2. Средства за регистрация
        3. Стандартизирани методики
        4. Проективни методи
     II. Редуциране на агресивното поведение при ученици в начална         училищна възраст
        1. Съвременното начално училище - държавно и частно
        2. Сравнителна характеристика на агресивността при ученици от             държавно и частно училище
        3. Експериментална програма за формиране на социални умения у             малките ученици
     III. Резултати от диагностициращ етап на експериментална програма         за редуциране на агресивността


..... 71 
..... 71 
..... 71 
..... 73 
..... 74 
..... 76 

..... 78 
..... 78 

..... 79 

..... 86 

..... 87 

Четвърта глава
ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА
     I. Социална и емоционална интелигентност
     II. Развитие на детската активност, реакции на гняв и агресивност
     III. Агресивност и възпитание
     IV. Агресивност и "дресура" - влияние на обучението
     V. Педагогиката на свободното време и превенцията на агресивното          поведение
     VI. Култура на поведението
     VII. Превенция на влиянието на медийното насилие
     VIII. Бой, малтретиране и насилие над децата в семейството
     IX. Психически тормоз и родителска строгост
     X. Омерзението в семейството се предава на децата
     XI. Трябва ли да се патологизира агресивното поведение при
        децата?


..... 98 
..... 98 
... 100 
... 104 
... 106 

... 106 
... 121 
... 133 
... 137 
... 140 
... 143 
... 145 

Пета глава
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ
     I. Педагогически технологии и практики за корекция на         агресивността
     II. Технологии и методи за справяне с гнева и агресивното поведение
        1. Алгоритми за самопознание, за учители, родители и консултанти
        2. Умения за разрешаване на конфликти
        3. Релаксация
        4. Овладяване на силата на мисълта
        5. Значение на прошката в междуличностните взаимоотношения
     III. Проблеми на консултирането и съветването в образованието и в         училищната среда... 147 

... 147 
... 150 
... 150 
... 167 
... 169 
... 172 
... 173 

... 175 

Приложения

... 197 

Литература

... 213 Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ