Митева, Пепа. "Методи в помагащите професии"
 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
стр. 261-263
 

Абстинентно състояние (зависимост) - група от симптоми (телесни - варират съобразно      употребяваното вещество; поведенчески и когнитивни) с различна тежест и съчетание      помежду си, които се появяват след пълно спиране или намаление на приема на вещества      или медикаменти, употребявани редовно и обикновено за дълъг период от време и/или      във високи дози.
Адаптация - (лат. adaptatio - "пригодяване"). Биологична приспособеност на орга-низъм към      обкръжаващите го условия.
Алтруизъм - (лат. alter, "друг"). Безкористна грижа за доброто на другите, липса на      себелюбие, безкористност, противоположно на егоизъм.
Амбивалентност - набор от смесени чувства по отношение на лица или проблем.
"Борба-бягство" - естествена склонност, присъща на всеки организъм да реагира на заплахата      или с отстъпление от нея (бягство), или с атака (борба). В човешките взаимоотношения      това много често е маладаптивна реакция, предизвикана от емоционална болка (насилие-
     борба, наркомания-бягство).
Витилиго - кожно заболяване, което е свързано със смущение в пигментацията.
Групова кохезия - чувство за принадлежност към групата; ниво на привличане, което      членовете изпитват към другите и към групата като цяло.
Групови норми - неписани правила за поведение в групата, средство за контрол върху      поведението в групата.
Дееспособност - (рус.) - способен да развива дейност, да работи, да се бори, да ратува. В      съдебната психиатрия - юридическо понятие, с което се обозначава "годността за      признаване от закона на права и задължения чрез лични действия".
Депримиран - лишен от определено благо.
Дистрес - понятие, означаващо необратими, негативни последствия от действието на      стресовите агенти.
Еклектика - (гр. еklektikos, "който избира"). Безпринципно и механично съчетание на      разнородни, несъвместими и противоположни възгледи в науката и философията. В      социалната работа се използва в позитивен смисъл, като израз на съчетаване на различни      научни теории и направления, нужни в помагащия процес.
Емпатия - съпреживяване, ефективно общуване. Основата на процеса на идентификация и на      психологическото разбиране на другите.
Идентификация - несъзнаван психологически механизъм, чрез който определен индивид      моделира своето поведение, за да прилича на друг.
Инсайт - (insight - англ. термин, близък до понятието "интуиция", използвано за психологията      на човека), прозрение.
Интеракция - взаимодействие. В социалната работа е известен т.нар. интеракционен модел,      описан най-напред от William Schwartz (1961), който набляга на интеракционната природа      на помагащия процес. Клиентът и социалният работник са взаимосвързани, като всеки      един от тях постоянно оказва влияние и се влияе от другия във всеки един момент.
Информирано съгласие - "даване на разрешение" от клиента на социалния работник,      социалната служба или друг професионалист да приложат специфични процедури за      интервенция - диагноза, лечение, проследяване и научно изследване. Това разрешение      трябва да се базира на пълното разкриване на фактите, необходими за вземане на      разумно решение и цялостно познаване на възможните рискове и алтернативи (Barker,      1991, цит. по Шулман, Л.).
Интервенция - (англ.) - намеса, конкретно в социалната работа.
Конгруентност - автентичност, откритост, спонтанност от страна на помагащия.
Пропедевтика - (от гр. рropaideuo, "предварително уча") - Подготвителен курс за въвеждане      в някоя наука, увод.
Работно взаимоотношение - професионално отношение между социалния работник и клиента.      Положителното работно взаимоотношение се характеризира с усещане от страна на      клиента, че може да се довери на социалния работник и че последният е загрижен за      клиента (Шулман, Л).
Сколиоза - (гр. skoliosis, "изкривяване") - странично изкривяване на гръбначния стълб.
Фрустрация - (лат. frusta) - несбъдване на очаквани желания, препятствие, безполезност,      неудовлетвореност.
Ятрогенни нокси - увреждане на здравето чрез диагнози и терапевтични мероприятия на      лекар или медицински персонал; несъобразен говор и държание.

 
Обратно към началото



СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ