СЪДЪРЖАНИЕ
 

ВЪВЕДЕНИЕ ..... 9  

Първа глава
ЩО Е СОЦИАЛНА РАБОТА
     Помагането като професионална дейност
     Възникване и развитие на социалната работа
     Социалната работа като професия - връзка с други професии
     Принципи, цели и методи на социалната работа
     Обекти, субекти и функции на социалната работа
     Направления в социалната работа
     Институции за практикуване на социална работа в България
     Социалният работник - личност и професионални умения
     Професионално прегаряне


..... 11 
..... 11 
..... 17 
..... 25 
..... 28 
..... 29 
..... 31 
..... 34 
..... 49 
..... 56 

Втора глава
ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
в личностните теории, приложими в помагащите професии
     Психоаналитично направление
     Его-психология
     Поведенческо направление (бихевиоризъм)
     Социално-когнитивно направление
     Хуманистично направление
     Феноменологично направление
     Психодраматичен подход. Ролева теория
     Системно-фамилни теории
     Интегративни подходи и мултимодален подход
     Приложение на основните психологични направления
     в социалната работа..... 59 
..... 59 
..... 79 
..... 90 
..... 92 
..... 94 
..... 97 
..... 99 
... 101 
... 103 

... 106 

Трета глава
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО-ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ
в помагащите професии
     Наблюдение
     Динамично интервю
     Проективни методи
     Генограма
     Екокарта
     Биографичен метод
     Групова дискусия, фокус-група... 109 
... 109 
... 111 
... 122 
... 123 
... 128 
... 134 
... 138 

Четвърта глава
ФОРМИРАЩИ МЕТОДИ в помагащите професии
     Съветване
     Консултиране
     Работа по случай
     Супервизия - като ръководене, консултиране,
     корекция на психотерапевтичната дейност


... 141 
... 141 
... 143 
... 149 

... 161 

Пета глава
КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
     Що е криза?
     Видове кризи на личността
     Етапи в протичане на кризата
     Стрес и стратегии за справяне
     Профилактика на стресовите състояния
     Кризисна интервенция - принципи и цели
     Особености на кризисната интервенция
     Оценка на състоянието при криза
     Техники и стъпки на кризисно интервениране
     Съобщаване на "лоша" новина
     Консултиране при скръб, траур, загуба
     Консултиране при терминални заболявания
     Кризисна интервенция при суициден риск
     Правни и етични аспекти на кризисна интервенция
     Изследване на случай при кризисна интервенция
     Дебрийфинг


... 167 
... 167 
... 168 
... 169 
... 172 
... 179 
... 180 
... 183 
... 184 
... 185 
... 191 
... 192 
... 193 
... 195 
... 200 
... 201 
... 207 

Приложение


СЛУЧАИ ОТ КОНСУЛТАТИВНАТА социална работа
     "Нов" професионален опит
          Детски страхове
          Конфликти и раздяла между родителите в семейството
          Житейски избор
     Често срещани проблеми в психосоциалната практика
          Случай 1. "Страх ме е, че пак ще ме е страх"
          Случай 2. "Знам, но ме е страх да не сгреша"
          Случай 3. "Ядосвам се, искам да се хвърля в морето"
          Случай 4. "Морето пресъхна"
          Случай 5. "Можело да има щастие"
          Случай 6. "С дрогата се чувствам Бог"
          Случай 7. "В лабиринта"
          Случай 8. "Сигурна съм, че с него можех да бъда щастлива"
          Случай 9. "Не зная как да продължа"

... 209 
... 209 ... 216 

Терминологичен речник

... 261 

Използвана литература

... 265 Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ