ЕСИ като социално-технологичен ПРОЦЕС.
В: Икономическа социология, УНСС, С. 2005, с. 387-400.

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСИ
Извадка от Икономическа социология, 2005, стр. 401-421

СЪЙКОВА, Светлана и кол. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов", С., 2014.
количествени методи, с. 153-179;
вградено наблюдение, с. 196-203;
фокус-групови дискусии, с. 205-220;
анкетни методи, с. 168-178.
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ